Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Revyona
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
Ukendt
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
75  g/l  mefentrifluconazol
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vintersæd) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vårsæd) 2,00 l/ha  0,500 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøadfærd 9,25 l/ha 0,108 B/l
Miljøeffekt 59,7 l/ha 0,0167 B/l
I alt 3,66 l/ha 0,273 B/l
 
Pesticidafgift: 40 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-248
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i vinterraps, æbler, pærer, kirsebær og blommer.
Behandlingsfrist
Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 69. Må ved splitdoseringen i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 69 og mindst 7 dages interval. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må ikke anvendes senere end 31. maj.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tebuconazol, difenoconazol eller mefentrifuconazol med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne (SPe1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i vinterraps ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må i vinterraps ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 25. aug. 2022 20. mar. 2030 Revyona (BAS 750 11 F), reg.nr. 19-248

Anvendelse  
Resistensrisiko
For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte aktivstoffer. Mefentrifluconazol tilhører gruppen af triazoler kaldet DMI fungicider (FRAC-gruppe 3), som vurderes at have middel risiko for udvikling af resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens, hvorfor det anbefales, så vidt det er muligt, at skifte mellem midler med forskellige virkemekanismer. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i vækstforløbet/ infektionsforløbet.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblandinger: Revyona kan blandes med andre plantebeskyttelsesmidler. For eventuelle blandingsmuligheder bør lokal vejledning eller rådgivning følges.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet, således at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøministeriets vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Produktet bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps Lys bladplet, rodhalsråd 0,75-2 lAfgrødens stadium 31-69 Enkelt eller delt behandling. Maks. 2,0 L/ha per sæson. Min. 7 dages interval ved split behandling. Vandmængde 150-400 L/ha.
Vinterraps Knoldbægersvamp, skulpesvamp 0,75-2 lAfgrødens stadium 60-69 Enkelt eller delt behandling. Maks. 2,0 L/ha per sæson. Min. 7 dages interval ved split behandling. Vandmængde 150-400 L/ha.
Pærer, Æbler Meldug, pæreskurv, æbleskurv 1 lAfgrødens stadium 55-71 Maks. 1 behandling og maks. 1,0 L/ha ved behandling hvert år. Sprøjtefrist 28 dage. Vandmængde 150-2000 L/ha.
Blommer, Kirsebær Grå monilia, gul monilia 1 lAfgrødens stadium 55-75 Maks. 1 behandling og maks. 1,0 L/ha ved behandling hvert år. Sprøjtefrist 3 dage. Vandmængde 200-2000 L/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   1-2    
Virkemåde
Det aktive stof i Revyona mefentrifluconazol blokerer ergosterol biosyntesen. Dette resulterer i en hæmning af væksten og forstyrrelse af membranfunktionerne i svampen. Mefentrifluconazol har både forebyggende og kurativ effekt og er aktivt på forskellige stadier af svampen. Mefentrifluconazol optages hurtigt i bladet og danner reservoir hvorfra det fordeles med saftstrømmene. Mefentrifluconazol har en god langtidseffekt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Nødstilfælde: Giftlinjen tlf.: 82121212 (24 timers service), Internationale BASF vagt.: +49 180 2273-112
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Revyona
Sikkerhedsdatablad
Revyona
Vejledning i Planteværn  2024
Side 333
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.