Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Zenby
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Zenby
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
505,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  isofetamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vinterraps 0,800 l/ha  1,25 BI/l
Vårraps 0,800 l/ha  1,25 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 5,70 l/ha 0,175 B/l
Miljøeffekt 18,9 l/ha 0,0530 B/l
I alt 4,38 l/ha 0,228 B/l
 
Pesticidafgift: 40 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
352-18
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampebekæmpelse i vinter- og vårraps og vinter- og vårrybs.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 65.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. sep. 2022 15. sep. 2027 Zenby (IKF-5411 400SC), reg.nr. 352-18

Anvendelse  
Resistensrisiko
Det aktive stof i Zenby, isofetamid, tilhører gruppen af SDHI-midler (FRAC kode 7, target site C2). Risikoen for resistens er medium - høj som for andre af denne type midler. Der er krydsresistens inden for gruppen. Der er fundet sporadisk reduceret følsomhed af knoldbægersvamp i udlandet. For at undgå udvikling af resistens skal følgende strategi følges: - Anvend i blandinger eller strategier med svampemidler med anden virkemekanisme. - Anvend anbefalet dosering og anvend ved rette anvendelsestidspunkt. - Anvend forebyggende eller ved tidligt angreb. Undgå behandling af etablerede angreb.
Resistensklasse
7
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant, maksimalt 1 behandling pr. sæson.
Opblandingsanvisninger
Omrystes før brug. Opblanding: 1) Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. 2) Tilsæt Zenby via præparatfyldeudstyret. 3) Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel blandingspartner under vejs. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.
Rengøring
Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave. Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes i andre afgrøder.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterraps, Vårraps Knoldbægersvamp 0,8 lAfgrødens stadium 60-65 Vandmængde i 200-400 l pr. ha. Maks. 1 behandling pr. sæson.
Vinterrybs, Vårrybs Knoldbægersvamp 0,8 lAfgrødens stadium 60-65 Vandmængde i 200-400 l pr. ha. Maks. 1 behandling pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 15-20 ºC  
Timers tørvejr 1      
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Zenby indeholder isofetamid som virker på mycelium og sporer af knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum). Isofetamid påvirker dannelsen af energi i følsomme svampe og hindrer derfor sporulering, vækst af mycelium og andre kritiske processer i svampens livscyklus. For at få bedst effekt skal behandling ske inden infektion. Følg lokal varsling. Zenby trænger ind i og gennem bladene (translaminær virkning). Der kan forventes moderat til god effekt af midlet afhængigt af smittetrykket.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Zenby
Sikkerhedsdatablad
Zenby
Vejledning i Planteværn  2024
Side 310
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.