Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Option WG
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1,5 kg
Registreringsindehaver
Corteva Agriscience
Distributør
Corteva Agriscience
Firmaets produktside
Option WG
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
600  g/kg  cymoxanil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,333 kg/ha  3,00 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,77 kg/ha 0,565 B/kg
Miljøadfærd 43,9 kg/ha 0,0228 B/kg
Miljøeffekt 22,5 kg/ha 0,0444 B/kg
I alt 1,58 kg/ha 0,632 B/kg
 
Pesticidafgift: 101 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
64-134
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end i vækststadium 93. Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 9. dec. 2022 15. aug. 2027 Option WG, reg.nr. 64-134

Anvendelse  
Resistensrisiko
Cymoxanil hører til FRAC virkemådegruppe 27 som vurderes at have lav til medium risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens med andre aktivstoffer. Når svampemidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende resistente stammer af svampen. Disse kan overleve, opformere sig og derved blive dominerende. En svamp kan være resistent mod et svampemiddel hvis det overlever en korrekt udført behandling mht. anbefalet dosering, tidspunkt for udført behandling og under normale vejrforhold. Hvis der er konstateret resistens genbehandles marken hurtigst muligt med et middel af anden virkemåde med effekt på sygdommen. For at undgå opbyggelse af resistente svampepopulationer er det vigtigt, at anvende midler med forskellige virkemekanismer.
Resistensklasse
27
Virkning
Midlet har kontakt- og lokalsystemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
5-10 dage, se brugsanvisningen
Opblandingsanvisninger
Blandinger med andre midler Produktet skal anvendes i tankblanding med et andet svampemiddel med en anden virkningsmekanisme. For yderligere oplysninger om blandinger og praktisk brug, se produkternes respektive etiketter, eller kontakt Corteva Agriscience Denmark.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt i tæt lukket original forpakning.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Lamdex, Mospilan SG, Revus, Signum, Teppeki, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kartofler Kartoffelskimmel 0,2 kgAfgrødens stadium 15-93 Option WG anvendes forebyggende. Behandling foretages inden smitten er etableret i marken. Behandlingen skal gentages med intervaller på 5-10 dage afhængigt af sygdomstryk og vejrforhold. Korte intervaller kan være nødvendigt ved særligt gunstige forhold for skimmeludvikling, mens længere intervaller mellem behandlingerne er muligt, når det er tørt og meget varmt (>30°C), se skema på produktets etikette. Senest 1 dag før høst. Maksimalt 8 behandlinger pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   1-2    
Virkemåde
Option WG indeholder aktivstoffet cymoxanil. Cymoxanil er et lokalsystemiskt svampemiddel, det virker translaminært, hvilket vil sige at produktet transporteres gennem bladet og derved også beskytter bladets underside. Cymoxanil hindrer skimlens mycelie i at vokse og trænge ind i planten. Cymoxanil har kurativ virkning på 1-2 dage afhængigt af smittetrykket, samt en vis forebyggende virkning, som dog ikke er tilstrækkelig til at beskytte et helt sprøjteinterval på eksempelvis 7 dage.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301 + P312). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + 352). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308 + 313). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Option WG
Sikkerhedsdatablad
Option WG
Vejledning i Planteværn  2024
Side 213 til 214
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.