Middeldatabasen   16. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cerone
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Cerone
Anvendes indenfor
Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
255,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  ethephon
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vinterraps) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
Vintersæd 1,00 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,36 l/ha 0,425 B/l
Miljøadfærd 15,5 l/ha 0,0643 B/l
Miljøeffekt 15,1 l/ha 0,0662 B/l
I alt 1,80 l/ha 0,555 B/l
 
Pesticidafgift: 88 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-414
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vårhvede, triticale og vinterrug samt til modning af tomater.
Behandlingsfrist
Må i vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vårhvede, triticale og vinterrug ikke anvendes senere end vækststadie 49. Må i tomater ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. maj 2012 15. nov. 2025 Cerone, reg.nr. 18-414
Mindre anvendelse / Off-label godk. 20. dec. 2012 15. nov. 2025 Godkendelse af Cerone til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus og på friland
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. nov. 2018 15. nov. 2025 Godkendelse af Cerone (reg.nr. 18-414) til mindre anvendelse til frugtudtynding i æble, samt frugtudtynding og blomsterknopdannelse i pære
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 15. nov. 2025 Godkendelse af Cerone (18-414) til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 16. nov. 2025 31. dec. 2099 Cerone, reg.nr. 18-414, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blandinger Til anvendelse i korn kan Cerone blandes med relevante svampe- og insektmidler. Bland dog ikke med Acanto® Prima. Blanding kan desuden foretages med chelaterede mikronæringsstoffer, urea- og CCC midler. Cerone kan ikke blandes med hormonmidler, andre ukrudtsmidler eller mikronæringsstoffer på saltform. Bland ikke med andre midler ved behandling af tomater. Tilberedning af sprøjtevæsken Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler må kun ske på plads med opsamling af vaskevand eller på det areal der skal behandles. Gældende regler for håndtering af plantebeskyttelsesmidler skal følges. Anvend en rengjort sprøjte. Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
CCC 750, Cycocel 750, Input EC 460, Lamdex, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Proline EC 250, Propulse SE 250, YaraVita Bortrac, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Curbatur, Folicur Xpert EC 240, Glacis, LFS Prothioconazol, LFS Trinexapac-ethyl, Moddevo, Primus, Primus 250 WG, Profound, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Saracen Delta Max, Saracen M, Sonis, Talius EC, Tridus 250
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Balaya, Himalaya Pro, Lenvyor
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Ally 20 SX, Catch, Cleave, Cossack OD, Flurostar XL, Metaxon, Mixin, Mustang forte, Nicanor SG, Pixxaro EC, Primus XL, Ricorso, Savvy, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Zypar, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vårbyg Lejesæd, strå- og aksknækning 0,2-0,5 lAfgrødens stadium 33-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Vinterbyg Lejesæd, strå- og aksknækning 0,5-1 lAfgrødens stadium 33-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Vårhvede Lejesæd, strå- og aksknækning 0,15-0,5 lAfgrødens stadium 33-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Vinterhvede Lejesæd, strå- og aksknækning 0,15-1 lAfgrødens stadium 33-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Vinterrug Lejesæd, strå- og aksknækning 0,25-1 lAfgrødens stadium 33-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Vintertriticale Lejesæd, strå- og aksknækning 0,25-1 lAfgrødens stadium 33-49 Maks. 1 behandling pr. sæson.
Tomater Vækstregulering 1 lSe bemærkninger Der behandles 7-10 dage før høst. Maks. 1 behandling pr. sæson. Behandling af tomater bevirker, at den naturlige farvedannelse øges væsentligt. Samtidig fremskyndes plukningstidspunktet, modningen bliver mere ensartet, og der dannes løsningslag, hvilket gør tomaterne nemmere at plukke.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 12-15 ºC 24 ºC
Luftfugtighed   80-90 pct.  
Timers tørvejr 2-3   >4    
Andet Cerone bør ikke udsprøjtes i en periode med udsigt til nattefrost. Vækstregulering bør kun udføres på en sund og veletableret afgrøde i god vækst, uden stress som følge af nedbørsunderskud eller angreb af svampesygdomme og skadedyr. Vær især opmærksom på vandbalancen. Cerone bør ikke udsprøjtes tidligere end én uge efter en herbicidbehandling.
Virkemåde
Ethephon er et vækstreguleringsmiddel der optages gennem bladene. I planten omdannes ethephon til ethylen, der er et naturligt forekommende plantehormon. Ethylen hæmmer transporten af auxin i planten. Dette medfører nedsat strækningsvækst pga. reduktion af celledelingshastigheden, samt en kraftigere stængeltykkelse. Ethephon behandling stimuler udviklingen af lavere rangerende sideskud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H332 Farlig ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3265
RID_ADR
8.40 (c)
IMDG
8, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cerone
Sikkerhedsdatablad
Cerone
Vejledning i Planteværn  2024
Side 238 til 239
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.