Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Moddus M
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Moddus M
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
215,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 222  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,01 l/ha 0,498 B/l
Miljøadfærd 45,1 l/ha 0,0222 B/l
Miljøeffekt 49,2 l/ha 0,0203 B/l
I alt 1,85 l/ha 0,540 B/l
 
Pesticidafgift: 81 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-154
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, triticale, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter BBCH 33.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. sep. 2019 15. dec. 2025 Godkendelse til mindre anvendelse af Moddus M, reg.nr. 1-154, til vækstregulering i engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel
Godkendt 11. jun. 2021 15. dec. 2025 Moddus M, reg.nr. 1-154, udvidet godkendelse til splitbehandling
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Godkendelse til mindre anvendelse af Moddus M, reg.nr. 1-154, til vækstregulering i engrapgræs, stivbladet svingel og rajsvingel forlænget mens Moddus M er under revurdering
Under revurdering 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Moddus M, reg.nr. 1-154, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Moddus M under forudsætning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes er det vigtigt, at begge etiketteforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Bland aldrig Moddus M med mere end ét produkt inklusiv spredemidler.
Rengøring
Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. MED TANKSPULEDYSE MONTERET Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryks-ventilen fra det selvrensende filter udløses. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10 - 15% af tankkapaciteten (100 - 150 l / 1000 l tank), tilsæt 0,5 All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. Eksempel: Såfremt der i sprøjtebeholderen er en 10 l rest (sump og pumpesystem) vil to gange fortynding til 100 l vand give en 100 gange fortynding. Hvis de samme 10 l sprøjterest fortyndes ad 4 omgange til 50 l vand opnås en fortynding på 625 gange. Den anvendte mængde skyllevand er den samme. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2. også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. HUSK at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET Istedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt 3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Catch, CCC 750, Cerone, Cleave, Cycocel 750, Input EC 460, Juventus 90, Kayak, Lamdex, Pixxaro EC, Primus, Proline EC 250, Propulse SE 250, Starane XL, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ariane FG S, Curbatur, Evure Neo, Express 50 SX, Express Gold 33 SX, Fighter 480, Flurostar XL, Folicur Xpert EC 240, Glacis, LFS Prothioconazol, Mavrik, Metaxon, Mirador Forte EC, Mixin, Mustang forte, Orius Gold, Primus 250 WG, Primus XL, Profound, Proline Xpert EC 240, Prosaro, PRO-Tector, Saracen M, Starane 333 HL, Talius EC, Tomahawk 200 EC, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Broadway, Cossack OD, Hussar OD, Hussar Plus OD, Othello, Primera Super, Rexade 440, Serrate, Tombo, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede, Vårhvede Lejesæd 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Enkeltbehandling. Maks 0,4 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150 -200 L/ha.
Vinterhvede, Vårhvede Lejesæd 0,2 lAfgrødens stadium 30-39 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. En effektiv og skånsom vækstregulering kan med fordel udføres som en splitbehandling. Der opnås bedst effekt af splitbehandling ved at udføre første del i den første fase af strækningen (BBCH 31-33), når der er god vækst i afgrøden. Opfølgning 3-4 uger senere.
0,2 l2. sprøjtning
Vinterbyg Lejesæd 0,3-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Enkeltbehandling. Maks 0,6 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150 -200 L/ha.
Vinterbyg Lejesæd 0,3 lAfgrødens stadium 30-39 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. En effektiv og skånsom vækstregulering kan med fordel udføres som en splitbehandling. Der opnås bedst effekt af splitbehandling ved at udføre første del i den første fase af strækningen (BBCH 30-39), når der er god vækst i afgrøden. Opfølgning 3-4 uger senere.
0,3 l2. sprøjtning
Vårbyg Lejesæd 0,3-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Enkeltbehandling. Maks 0,6 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150 -200 L/ha.
Vårbyg Lejesæd 0,3 lAfgrødens stadium 30-39 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. En effektiv og skånsom vækstregulering kan med fordel udføres som en splitbehandling. Der opnås bedst effekt af splitbehandling ved at udføre første del i den første fase af strækningen (BBCH 30-39), når der er god vækst i afgrøden. Opfølgning 3-4 uger senere.
0,3 l2. sprøjtning
Rug Lejesæd 0,3-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Enkeltbehandling. Maks 0,6 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150 -200 L/ha.
Rug Lejesæd 0,3 lAfgrødens stadium 30-39 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. En effektiv og skånsom vækstregulering kan med fordel udføres som en splitbehandling. Der opnås bedst effekt af splitbehandling ved at udføre første del i den første fase af strækningen (BBCH 30-39), når der er god vækst i afgrøden. Opfølgning 3-4 uger senere.
0,3 l2. sprøjtning
Triticale Lejesæd 0,3-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Enkeltbehandling. Maks 0,6 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150 -200 L/ha.
Triticale Lejesæd 0,3 lAfgrødens stadium 30-39 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. En effektiv og skånsom vækstregulering kan med fordel udføres som en splitbehandling. Der opnås bedst effekt af splitbehandling ved at udføre første del i den første fase af strækningen (BBCH 30-39), når der er god vækst i afgrøden. Opfølgning 3-4 uger senere.
0,3 l2. sprøjtning
Havre Lejesæd 0,15-0,3 lAfgrødens stadium 30-34 Enkeltbehandling. Maks 0,3 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150 -200 L/ha.
Havre Lejesæd 0,15 lAfgrødens stadium 30-34 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. En effektiv og skånsom vækstregulering kan med fordel udføres som en splitbehandling. Der opnås bedst effekt af splitbehandling ved at udføre første del i den første fase af strækningen (BBCH 30-34), når der er god vækst i afgrøden. Opfølgning 3-4 uger senere. Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Havre må aldrig behandles senere end BBCH 34.
0,15 l2. sprøjtning
Rødsvingel Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Maks 0,8 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150-200 L/ha. Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst ca. 25. april, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem.
Rødsvingel Lejesæd 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
0,4 l2. sprøjtning
Rajgræs Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Maks 0,8 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150-200 L/ha. Anvendes i strækningsfasen i marker med kraftig vækst.
Rajgræs Lejesæd 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
0,4 l2. sprøjtning
Timothe Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Maks 0,8 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150-200 L/ha. Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4-0,8 l/ha Moddus M, når planten er i god vækst.
Timothe Lejesæd 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
0,4 l2. sprøjtning
Engsvingel Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Maks 0,8 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150-200 L/ha. Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4-0,8 l/ha Moddus M, når planten er i god vækst.
Engsvingel Lejesæd 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
0,4 l2. sprøjtning
Strandsvingel Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Maks 0,8 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150-200 L/ha. Moddus M 0,8 l/ha kan anbefales under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem. Det vigtigste er, at afgrøden er i god vækst og vækstforholdene i øvrigt er optimale, når der vækstreguleres.
Strandsvingel Lejesæd 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
0,4 l2. sprøjtning
Hundegræs Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Maks 0,8 l/ha pr. sæson. Vandmængde 150-200 L/ha. Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha Moddus M, når planten er i god vækst.
Hundegræs Lejesæd 0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
0,4 l2. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC 10 ºC  
Jordfugtighed   god  
Timers tørvejr 1   2    
Lysintensitet   høj  
Nattefrostrisiko ingen betydning    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Moddus M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd. Moddus M modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved mistanke om forgiftning kontaktes lægen. Medbring etiketten. Læs desuden afsnittet om førstehjælp i leverandørbrugsanvisningen.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Moddus M
Sikkerhedsdatablad
Moddus M
Vejledning i Planteværn  2024
Side 457 til 465
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.