Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Moddus Start
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Moddus Start
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
275,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 222  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,91 l/ha 0,524 B/l
Miljøadfærd 45,1 l/ha 0,0222 B/l
Miljøeffekt 49,2 l/ha 0,0203 B/l
I alt 1,77 l/ha 0,566 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-223
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale, havre og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i hvede, triticale og byg ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49. Må i rug ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 33. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49. Behandlede afgrøder, undtagen frøgræs, må bruges til foder. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Der sættes ikke restriktioner på såning eller plantning af efterfølgende afgrøder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Behandlede afgrøder, undtagen frøgræs, må bruges til foder. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder. Der sættes ikke restriktioner på såning eller plantning af efterfølgende afgrøder. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Midlet må kun opbevares i originalemballagen. De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. okt. 2020 15. dec. 2025 Godkendelse af Moddus Start (reg.nr. 1-223) til mindre anvendelse til vækstregulering af hestebønner til modenhed
Godkendt 9. apr. 2024 15. dec. 2025 Moddus Start, reg.nr. 1-223, udvidet doseringsinterval i vinterhvede og frøgræs

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Minimum 7 dages interval mellem to behandlinger.
Opblandingsanvisninger
Bland aldrig Moddus Start med mere end ét produkt. Med Syngentas nuværende kundskaber kan de fleste produkter anvendes i en tankblanding med Moddus Start under forudsætning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes er det vigtigt, at begge etiketteforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Syngenta står inde for blandinger med Serrate, Atlantis, Broadway, Cossack og Hussar i stadie 25-29 i hvede, såfremt afgrøden er i god vækst og ikke er stresset.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vand-tank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slan-ger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Læs i øvrigt Bek. nr. 1598 af 18.12.2014: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, CCC 750, Cerone, Cleave, Cycocel 750, Input EC 460, Juventus 90, Lamdex, Pixxaro EC, Primus, Proline EC 250, Propulse SE 250, Starane XL, Zypar
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate Max, Ariane FG S, Mavrik, Metaxon, Mustang forte, Orius Gold, Primus XL, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Starane 333 HL, Talius EC, Tomahawk 200 EC, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Atlantis OD, Broadway, Cossack OD, Hussar OD, Hussar Plus OD, Rexade 440, Serrate
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Othello, Primera Super, Tombo, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vårhvede Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Vårhvede Vækstregulering 0,15 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,15 l2. sprøjtning
Vinterhvede Vækstregulering 0,6 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Vinterhvede Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,3 l2. sprøjtning
Vinterbyg, Vårbyg Vækstregulering 0,6 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Vinterbyg, Vårbyg Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,3 l2. sprøjtning
Rug Vækstregulering 0,5 lAfgrødens stadium 25-33 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha. Ved behov for vækstregulering efter stadie 30, anbefales Moddus M frem til stadie 39.
Rug Vækstregulering 0,25 lAfgrødens stadium 25-33 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,25 l2. sprøjtning
Triticale Vækstregulering 0,5 lAfgrødens stadium 25-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Triticale Vækstregulering 0,25 lAfgrødens stadium 25-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,25 l2. sprøjtning
Havre Vækstregulering 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 25-32 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha.
Havre Vækstregulering 0,2 lAfgrødens stadium 25-32 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha.
0,2 l2. sprøjtning
Frøgræs Vækstregulering 1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Enkeltbehandling. Vandmængde: 100-200 l/ha. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
Frøgræs Vækstregulering 0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Splitbehandling. Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval. Vandmængde: 100-200 l/ha. Vækstreguleringen foretages fra beg. strækningsvækst ca. 25. april, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,8 l/ha under de fleste forhold fra slutningen af april og ca. 3 uger frem. Maksimum total dosering er 1,6 l/ha per sæson. Behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.
0,8 l2. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr 1   2    
Lysintensitet   høj  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Moddus Start anvendes bedst om formiddagen når temperaturen er stigende. Moddus Start optages og kan anvendes så snart der er aktiv vækst i afgrøden Aktiviteten af Moddus Start stiger med stigende lysintensitet. Afgrøden der behandles med Moddus Start skal være i god vækst og må ikke være påvirket af tørke eller anden stress (ex havrerødsot), hverken ved eller umiddelbart efter behandlingen med Moddus Start, da det i enkelte tilfælde kan give skader på afgrøden. Blanding med produkter der er formuleret med kraftige sprede-klæbemidler og andre stoffer der fremmer optagelsen, kan øge risikoen for skade. Ved blanding med triazoler kan man reducere doseringen med ca. 20 %. Der skal dog atid blandes med en dosering på minimum 0,15 l/ha.
Virkemåde
Moddus Start er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter og vårsæd samt frøgræs. Moddus Start modvirker lejesæd samtidig med at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Moddus Start
Sikkerhedsdatablad
Moddus Start
Vejledning i Planteværn  2024
Side 457 til 465
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.