Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Regalis Plus
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 og 1,5 kg
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Regalis Plus
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
825,00 kr/kg  (17. sep. 2018)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/kg  prohexadion-calcium
(~ 84,8  g/kg  prohexadion)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 kg/ha  1,000 BI/kg
(Vintersæd) 1,00 kg/ha  1,000 BI/kg
(Vårsæd) 1,00 kg/ha  1,000 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 kg/ha 0,0660 B/kg
Miljøadfærd 769 kg/ha 0,0013 B/kg
Miljøeffekt 182 kg/ha 0,0055 B/kg
I alt 13,7 kg/ha 0,0728 B/kg
 
Pesticidafgift: 13 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-216
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end vækststadium 75.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. feb. 2015 31. maj 2027 Regalis Plus, reg.nr. 19-216
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. okt. 2023 31. maj 2027 Godkendelse af Regalis Plus (reg.nr. 19-216) til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne og lukkede væksthuse og på friland

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blanding Regalis Plus kan blandes med Candit, Scala, Delan WG og Kumulus. Regalis Plus må ikke udbringes sammen med flydende gødninger, der indeholder Ca. Det anbefales at holde en afstand på 2 - 3 dage til disse.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Regalis Plus bør opbevares frostfrit i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Candit, Delan WG, Kumulus S, Scala
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Ildsot, vækstregulering 2,5 kgAfgrødens stadium 60-69 Enkeltbehandling. Maks. 2,5 kg/ha for dette væksttidspunkt.
Pærer, Æbler Ildsot, vækstregulering 1,5 kgAfgrødens stadium 71-75 Enkeltbehandling. Maks. 1,5 kg/ha for dette væksttidspunkt.
Pærer, Æbler Ildsot, vækstregulering 1-1,5 kgAfgrødens stadium 60-69 Delt behandling, som i de fleste tilfælde giver det bedste resultat. Sidste behandling 3-5 uger efter første behandling, dog ikke senere end vækststadium 75. Max. 3,0 kg pr. ha pr. sæson.
1-1,5 kg2. sprøjtning

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr   4    
Andet Regalis Plus bør ikke udbringes på stressede kulturer (tørke) og i stærk solskin.
Virkemåde
Aktivstoffet i Regalis Plus, prohexadion-calcium har 3 virkemåder: Aktivstoffet inhiberer sidste step af gibberelinsyre biosyntesen, hvorved der opnås en vækstregulering af skuddene. Prohexadion-calcium inhiberer ligeledes aminocyclo-propanecarboxylic syre (ACC) hvilket fører til reducerede nivauer af ethylene og dermed mindre stresssymptomer såsom frugtfald. Prohexadion-calcium påvirker også dannelsen af 3-deoxyflavonoider (luteoforol; luteoliflavan), som kan inducere resistens mod visse plantepatogener hos de behandlede planter Prohexadion (Regalis Plus) optages via plantens grønne blade, og afhængig af vejr- og vækstforhold under sprøjtningen er det aktive stof optaget efter 4 timer.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Regalis Plus
Sikkerhedsdatablad
Regalis Plus
Vejledning i Planteværn  2024
Side 384 til 385
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.