Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cuadro NT
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Cuadro NT
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
225,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 222  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,400 l/ha  2,50 BI/l
Vintersæd 0,500 l/ha  2,00 BI/l
Vårsæd 0,400 l/ha  2,50 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,91 l/ha 0,524 B/l
Miljøadfærd 45,1 l/ha 0,0222 B/l
Miljøeffekt 49,2 l/ha 0,0203 B/l
I alt 1,77 l/ha 0,566 B/l
 
Pesticidafgift: 85 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
11-59
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering af korn og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39. Må i frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49. Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Halmen fra frøgræs må ikke anvendes til opfodring. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. apr. 2021 15. dec. 2025 Cuadro NT, reg.nr. 11-59, øget maks. dosis i frøgræsarter
Under revurdering 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Cuadro NT, reg.nr. 11-59, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen skal være rengjort før Cuadro NT fyldes i. Fyld 75% af den ønskede vandmængde i beholderen, tilsæt Cuadro NT og tilsæt resten af den ønskede vandmængde. Sæt gang i returløb og omrøring. Eventuel skumdannelse ved påfyldningen kan reduceres ved at mindske omrøringen. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præperatfyldningsudstyr eller udstyr til direkte injektion. Påfyldning af marksprøjte skal ske på vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor Cuadro NT skal udbringes.
Rengøring
Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Det maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Cuadro NT er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18/12/2014.
Opbevaring
I uåbnet emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder. 2 års holdbarhed.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ally 20 SX, Amistar, Azaka, Balaya, CCC 750, Comet Pro, Cycocel 750, Entargo, Express 50 SX, Flexity, Juventus 90, Lamdex, Lenvyor, Nexide CS, Proline EC 250, Stabilan Extra, Starane XL, Terpal
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Himalaya Pro, Orius Gold, Proline Xpert EC 240, Saracen M, Topik EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Atlantis OD, Cossack OD, Foxtrot, Hussar OD, Hussar Plus OD, Othello, Primera Super, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vinterhvede Vækstregulering 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Vårhvede Vækstregulering 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,2-0,4 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Vinterbyg Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. I år med øget risiko for lejesæd, og i blødstråede sorter, anvendes 0,6 l/ha Cuadro NT.
Vårbyg Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. Højeste dosis ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Havre Vækstregulering 0,3 lAfgrødens stadium 30-34 Anvend 0,3 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. Havre må aldrig behandles senere end stadie 34.
Rug Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Rug er den mest blødstråede kornart. Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Triticale Vækstregulering 0,4-0,6 lAfgrødens stadium 30-39 Anvend 0,4-0,6 l/ha Cuadro NT i strækningsfasen. Højeste dosering ved højt N-niveau og blødstråede sorter.
Alm. rajgræs Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,4- 1,2 l/ha Cuadro NT i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide.
Italiensk rajgræs Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,4- 1,2 l/ha Cuadro NT i kraftige rajgræsmarker. Højeste dosering anvendes i kraftigt gødede marker. Tetraploide sorter har kraftigere vækst end diploide.
Rødsvingel Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro NT i rødsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro NT kan evt. blandes med et CCC-produkt.
Strandsvingel Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro NT i strandsvingel fra ultimo april frem til medio maj. Cuadro NT kan evt. blandes med et CCC-produkt.
Timothe Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstreguleringen foretages fra begyndende strækningsvækst når 1. knæ er synligt. Anvend 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro NT.
Hundegræs Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstregulering foretages fra begyndende strækningsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro NT.
Øvrige frøgræsarter Vækstregulering 0,4-1,2 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstregulering foretages fra begyndende strækningsvækst først i maj, når 1. knæ er synligt. Der anvendes 0,4 - 1,2 l/ha Cuadro NT.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ikke relevant.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC >10 ºC  
Timers tørvejr 1   3    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Cuadro NT må ikke anvendes ved udsigt til snarlig nedbør eller frost. Undgå behandling på planter, der er så våde, at der er risiko for afløb. Undgå behandling af planter der er stressede, enten af sygdomme, næringsstofmangel, skadedyr, vandstress, tørke eller frost. Triazoler kan have vækstregulerende effekt i kornafgrøder. Ved blanding med triazoler kan man derfor reducere doseringen med ca. 20%. Der skal dog blandes med en dosering på minimum 0,3 l/ha Cuadro NT.
Virkemåde
Cuadro NT er et vækstreguleringsmiddel, der kan anvendes i alle kornarter uanset om det er vårsæd eller vintersæd. Cuadro NT kan også anvendes til vækstregulering af frøgræsafgrøder. Cuadro NT modvirker lejesæd og sikrer en mere ensartet modning af afgrøden. Cuadro NT optages gennem bladene, og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Trinexapac hæmmer dannelsen af de såkaldte gibbereliner. Gibberelinerne er plantehormoner, der påvirker længdevæksten af de enkelte celler i planten. Hæmningen af længdevæksten resulterer i et tykkere og stærkere strå.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden det genanvendes (P362 + P364). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337 + P 313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klass.
RID_ADR
Ikke klass.
IMDG
Ikke klass.
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cuadro NT
Sikkerhedsdatablad
Cuadro NT
Vejledning i Planteværn  2024
Side 457 til 465
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.