Middeldatabasen   13. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Trimaxx M
Vækstreguleringsmiddel
Vækstreguleringsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Trimaxx M
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
255,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
175  g/l  trinexapac-ethyl
(~ 156  g/l  trinexapac)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,571 l/ha  1,75 BI/l
Vintersæd 0,714 l/ha  1,40 BI/l
Vårsæd 0,571 l/ha  1,75 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,75 l/ha 0,573 B/l
Miljøadfærd 64,4 l/ha 0,0155 B/l
Miljøeffekt 70,3 l/ha 0,0142 B/l
I alt 1,66 l/ha 0,603 B/l
 
Pesticidafgift: 88 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-41
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til vækstregulering i vinterrug, vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vintertriticale, havre og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i rug ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39 før høst. Må i hvede, triticale, byg og frøgræs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 49 før høst. Må i havre ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 34 før høst. Behandlede afgrøder, undtagen frøgræs, må bruges til foder. Behandlet frøgræs må ikke bruges til foder.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Behandlede afgrøder, undtagen frøgræs, må bruges til foder. Behandlet frøgræs må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. De angivne doseringer af trinexapac må ikke overskrides. Hvis der i samme vækstsæson anvendes andre produkter indeholdende trinexapac, skal doseringerne omregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser (N) i den pågældende afgrøde. Se regneeksempel på etiketten.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. apr. 2024 15. dec. 2025 Trimaxx M, reg.nr: 347-41 - udvidet godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ikke relevant.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Alle de under blandinger nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Trimaxx M under forudsætning af at brugstidspunktet for begge produkter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der anvendes er det vigtigt, at begge etiketteforskrifter omkring sprøjtefrister m.m. overholdes. Bland aldrig Trimaxx M med mere end ét produkt inklusiv spredemidler.
Rengøring
Rengøring af sprøjte: Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivèr alle haner/ ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau. 2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gemmen bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen. 5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Trimaxx M er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Trimaxx M bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Ally 20 SX, Amistar, Balaya, CCC 750, Comet Pro, Cycocel 750, Entargo, Express 50 SX, Fighter 480, Flurostar 180, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Juventus 90, Kaiso Sorbie, Lamdex, Lenvyor, Metaxon, Nicanor SG, Nuance Max 75 WG, Primus, Saracen M, Stabilan Extra, Starane 333 HL, Tomahawk 200 EC, Trece 750, Trimmer SG, U46 M
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Evure Neo, Himalaya Pro, Input EC 460, Mavrik, Mirador 250 SC, Pixxaro EC, Primus 250 WG, Proline EC 250, Proline Xpert EC 240, Starane XL, Topik EC, Zypar, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Floclopy, Broadway, Primera Super, Rexade 440, Tombo
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug Lejesæd 0,3-0,4 lAfgrødens stadium 30-39 Rug er den kornafgrøde der lettest går i leje, hvorfor vækstregulering ofte er nødvendig. Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Vinterhvede Lejesæd 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 30-49 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 l/ha. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Vårhvede Lejesæd 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 30-49 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 l/ha. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Triticale Lejesæd 0,3-0,5 lAfgrødens stadium 30-49 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter og ved stor risiko for lejesæd. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Vinterbyg Lejesæd 0,2-0,5 lAfgrødens stadium 30-49 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. I år med øget risiko for lejesæd kan det være påkrævet at hæve doseringen til 0,5 L/ha. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Vårbyg Lejesæd 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-49 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Der bør aldrig sprøjtes på tørkestressede planter. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Havre Lejesæd 0,2-0,4 lAfgrødens stadium 30-34 Højeste dosis anvendes i blødstråede sorter. Der bør aldrig sprøjtes på tørkestressede planter. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.
Frøgræs Lejesæd 0,4-0,8 lAfgrødens stadium 30-49 Vækstregulering foretages fra beg. strækningsvækst ca. 25. april, når 1 knæ er synligt. Der anvendes 0,8 L/ha under de fleste forhold fra slutning af april. Enkelt- eller splitbehandling. Ved splitbehandling maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8 ºC 10 ºC  
Timers tørvejr 1   2    
Nattefrostrisiko   ingen betydning  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Aktiviteten af Trimaxx M stiger med stigende lysintensitet.
Virkemåde
Trimaxx M er et vækstreguleringsmiddel til anvendelse i alle kornarter, både vinter- og vårsæd samt frøgræs. Trimaxx M modvirker lejesæd samtidig med, at der opnås en mere ensartet modning. Midlet optages gennem bladene og transporteres systemisk til de voksende skud, hvor aktivstoffet hæmmer stråets strækningsvækst. Det resulterer i et kortere og stærkere strå.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305 + P351 + P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P260 Indånd ikke spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Trimaxx M
Sikkerhedsdatablad
Trimaxx M
Vejledning i Planteværn  2024
Side 457 til 465
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.