Middeldatabasen   1. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Monceren FS 250
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Monceren FS 250
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
250  g/l  pencycuron
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 6,77 l/ha 0,148 B/l
Miljøeffekt 117 l/ha 0,0086 B/l
I alt 6,40 l/ha 0,156 B/l
 
Pesticidafgift: 31 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-265
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler mod svampesygdomme i forbindelse med lægningen eller i forbindelse med udsortering i lagerhus.
Behandlingsfrist
Ingen - midlet anvendes ved lægning af kartofler.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles. Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en beholder eller emballage og plomberes. De bejdsede kartofler er bejdset med Monceren FS 250 som indeholder pencycuron. De bejdsede kartofler må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen eller emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. nov. 2015 31. dec. 2020 Monceren 250 FS, reg.nr. 18-265
På forbudsliste 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Monceren 250 FS, reg.nr. 18-265, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyet godkendelse af aktivstoffet i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Monceren 250 FS indeholder aktivstoffet pencycuron der tilhører FRAC gruppe B4. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme.
Resistensklasse
20
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Monceren FS 250 må ikke blandes med andre midler. Fremstilling af sprøjtevæsken: Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Under omrøring tilsættes Monceren FS 250 ved gennemskylning gennem sien. Sprøjtevæsken udsprøjtes umiddelbart efter tilberedningen.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tåler ned til :- 5 grader C
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af kartofler ved lægningen Rodfiltsvamp 1,5 lVed lægningen Anvendelse under lægning. Der anvendes 60 ml pr. 100 kg læggekartofler. Ved anvendelse af 25 hkg læggekartofler pr. ha, forbruges 1,5 liter Monceren FS 250, der udbringes i 60 til 80 liter vand. Kartoflerne oversprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden. Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren. Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoflerne rammes fra 2 forskellige sider. Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25º og 35º. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggebåndene, da det kan medføre øget smitterisiko af sortbensyge. Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdsning, for at hindre at midlet størkner og derved tilstopper dyserne. Bejdsning af forspirede kartofler er også mulig. En anden mulighed er anvendelse af anlæg af typen "Viby-teknik". Anvend så lav væskemængde som muligt - anvend 2-4 ltr/ tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekæden, således at væsken ikke rammer denne.
Bejdsning af kartofler ved rullebordsbejdsning Rodfiltsvamp 1,5-1,8 lUmiddelbart inden lægning Anvendelse på rullebord ved udsortering i lagerhus. Anvend 0,6-1,0 ltr væske/tons kartofler. Maksimal dosering er 1,8 liter pr. ha. Sørg for at kartoflerne er uden jord. Efter bejdsning må kartoflerne ikke lagres i storsække, men skal opbevares i kasser for at sikre en hurtig tørring, eller lægges direkte efter bejdsning.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Monceren FS 250 er et kontaktmiddel (har ingen systemisk virkning) med lang virkningstid overfor kartofl ens rodfi ltsvamp. For at opnå en god effekt, er det afgørende med en jævn fordeling af midlet på knoldene. Ved behandlingen opnås såvel god virkning mod den knoldbårne smitte samt tillige nogen virkning mod den jordbårne smitte.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P302+P352). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT). Kan udløse allergisk reaktion
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Monceren FS 250
Sikkerhedsdatablad
Monceren FS 250
Vejledning i Planteværn  2020
Side 388
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.