Middeldatabasen   18. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Rizolex 50 FW
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Rizolex 50 FW
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
427,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  tolclofos-methyl
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 5,49 l/ha 0,182 B/l
Miljøeffekt 236 l/ha 0,0042 B/l
I alt 3,51 l/ha 0,285 B/l
 
Pesticidafgift: 59 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
526-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af rodfiltsvamp i læggekartofler, blomsterløg og blomsterknolde samt prydplanter.
Behandlingsfrist
Må i læggekartofler ikke anvendes senere end 80 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. dec. 2009 1. sep. 2022 Rizolex 50 FW, reg.nr. 526-3
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. okt. 2021 1. sep. 2022 Godkendelse af Rizolex 50 FW (reg.nr. 526-3) til mindre anvendelse til udvanding mod rodfiltsvamp i prydplanter dyrket i potter i åbne væksthuse
Under revurdering 2. sep. 2022 31. dec. 2099 Rizolex 50 FW, reg.nr. 526-3, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Tolclofos-methyl tilhører gruppen AH-fungicider (FRAC gruppe 14). Aktivstoffet vurderes at have lav til medium risiko for udvikling af resistens. Ved den anbefalede anvendelse af Rizolex 50 FW vurderes risikoen at være lav.
Resistensklasse
14
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant.
Opblandingsanvisninger
Anvendes ufortyndet eller opslemmet i vand. Fremstilling af sprøjtevæske Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand, start omrøringen, tilsæt Rizolex 50 FW, fyld efter med vand. Fortsæt omrøring, indtil udsprøjtningen er afsluttet.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr Anvendt sprøjteudstyr skylles straks efter brug. Derefter foretages en omhyggelig rengøring af tank, bom, filtre, dyser m.v. Anvend et rengøringsmiddel. Sørg for at aktivere alle haner og ventiler. Vaske- og skyllevandet udledes på tilladte arealer, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.
Opbevaring
Frostfrit - omrystes før brug.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Læggekartofler Rodfiltsvamp 0,75-1,05 lSe bemærkninger NB! Dosering: 0,2-0,3 l per tons læggekartofler ved bejdsning på rullebord. Ved brug af bejdseudstyr på lægger ("Hardi-anlæg") anvendes en hektardosering på 0,75 l pr. ha. Midlet kan anvendes ufortyndet eller opslæmmet i vand. Læggekartofler kan behandles i forbindelse med lægningen, før indlagring eller efter lagring.
Blomsterknolde på friland, Blomsterløg på friland Rodfiltsvamp 25 lSe bemærkninger NB! Dosering: 2,5 ml pr. m2 i ca. 200 ml vand. Behandling foretages før sætning af løgene ved udsprøjtning på jordoverfladen umiddelbart efterfulgt af en nedfræsning/nedharvning i ca. 10 cm dybde.
Blomsterknolde i væksthus, Blomsterløg i væksthus Rodfiltsvamp 25-50 lSe bemærkninger NB! Dosering: 2,5 ml pr. m2 i ca. 200 ml vand. Behandling foretages ved udsprøjtning efter sætning af løgene og før dækning. Behandling kan også foretages ved at indarbejde Rizolex i dækmaterialet. Dosering: 50 ml i ca. 10 l vand pr. m3 dækmateriale.
Planteskolekulturer i væksthus, Planteskolekulturer på friland, Prydplanter i væksthus, Prydplanter på friland Rodfiltsvamp 25-50 lSe bemærkninger Fladebehandling. NB! Dosering: 2,5 ml pr. m2 i ca. 200 ml vand. Udsprøjtning foretages på en let fugtet overflade umiddelbart efterfulgt af enten en vanding med mindst 5 l vand pr. m2 før optørring eller en nedfræsning i ca. 10 cemtimeter dybde. Kan også udvandes i en 0,05% vandig opløsning (5 ml Rizolex i 10 l vand) med mindst 5 l vand pr. m2 på let fugtet overflade.
Planteskolekulturer i væksthus, Planteskolekulturer på friland, Prydplanter i væksthus, Prydplanter på friland Rodfiltsvamp 50 lSe bemærkninger Potter. NB! Dosering i sprøjtevæsken: 0,05%. (5 ml i 10 l vand). 125 ml pr. l potte. Behandling foretages ved udvanding i potterne i forvejen fuldt opvandede planter. 8 cm potte (0,22 l): 30 ml/potte; 10 cm potte (0,45 l): 50 ml/potte; 12 cm potte (0,75 l): 100 ml/potte. Behandling kan også foretages ved at Rizolex indarbejdes i vækstmediet. Dosering: 50 ml i ca. 10 l vand pr. m3 vækstmedium.
Planteskolekulturer i væksthus, Planteskolekulturer på friland, Prydplanter i væksthus, Prydplanter på friland Rodfiltsvamp 25-50 lSe bemærkninger Stiklingekasse/bede. NB! Dosering: 2,5 ml pr. m2 i ca. 200 ml vand. Behandling foretages før stikning (især vigtigt ved bredbladede kulturer) ved udsprøjtning på fugtet vækstmedium umiddelbart efterfulgt af en vanding med mindst 5 l vand pr. m2 (eller til gennemløb i stiklingekasse) før optørring. Kan også udvandes i en 0,05% opløsning (5 ml Rizolex i 10 l vand) med mindst 5 liter pr. m2 (eller gennemløb i stiklingekasser) på let fugtet overflade.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen forbehold.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Tolclofos-methyl er et organisk fosformiddel med kontakt virkning.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Søg frist luft, ved fortsat utilpashed søg læge. Behandling symptomatisk. Indtagelse: Søg læge, behandling symptomatisk. Hvis den forgiftede er ved bevidsthed, kan opkastning fremkaldes. Ingen særlige symptomer. Hudkontakt: Vask omgående med vand og sæbe. Hvis vedvarende irritation, søg læge. Øjenkontakt: Skyl omgående og i mindst 15 minutter med rigeligt vand, husk også under øjenlågene. Hvis vedvarende irritation, søg læge, behandling symptomatisk.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III. Produktet er mærket og transporteres efter reglerne for begrænset mængde.
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Rizolex 50 FW
Sikkerhedsdatablad
Rizolex 50 FW
Vejledning i Planteværn  2021
Side 456
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.