Middeldatabasen   4. december 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Monceren DS 12,5
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Monceren 12,5 DS
Pakningsstørrelse
5 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Monceren DS 12,5
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Pulver bejdse
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
125  g/kg  pencycuron
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 13,5 kg/ha 0,0739 B/kg
Miljøeffekt 234 kg/ha 0,0043 B/kg
I alt 12,8 kg/ha 0,0782 B/kg
 
Pesticidafgift: 16 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-264
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler ved bejdsning i forbindelse med lægningen.
Behandlingsfrist
Ingen - anvendes i forbindelse med lægning af kartofler.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. De bejdsede læggekartofler er sundhedsskadelige og må ikke anvendes til mennesker eller til foder. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. sep. 2008 31. dec. 2020 Monceren DS 12,5, reg.nr. 18-264
På forbudsliste 1. nov. 2021 31. dec. 2099 Monceren DS 12,5, reg.nr. 18-264, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyet godkendelse i EU

Anvendelse  
Resistensrisiko
Svampe kan udvikle nedsat følsomhed eller resistens mod midlet. Reduceret eller manglende virkning, som følge heraf, kan ikke forudsiges i de enkelte tilfælde. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.
Resistensklasse
20
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Der må ikke iblandes andre midler.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af læggekartofler ved lægningen Rodfiltsvamp 4 kgVed lægningen Dosering: 200 g Monceren DS 12,5 pr. 100 kg læggekartofler. For eksempel ved anvendelse af 20 hkg læggekartofler pr. ha, forbruges således 4,0 kg Monceren DS 12,5 pr. ha. Anvendelse: Behandlingen udføres i kartoffellæggeren eller vogn ved lagvis at overpudre kartoflerne med Monceren DS 12,5. Kartoffellæggeren fyldes 1/3 med kartofler, hvorpå den tilhørende Moncerenmængde fordeles. Dette gentages til kassen er fuld. Bejdsningen kan også foretages ved montering af et pulverbejdseanlæg på kartoffellæggeren. Kartoflernes bevægelse under lægningen vil herefter yderligere medvirke til en jævn fordeling af midlet på kartoflerne. Det er vigtigt, at der opnås en jævn fordeling på alle knoldene for at sikre en høj effekt. Dette opnås kun på absolut tørre kartofler. Der må ikke iblandes andre midler. Monceren bør kun anvendes på sundt læggemateriale (uden mekaniske skader, bakterie- eller virusangreb og med god spiringsevne og grokraft). For bl.a. at undgå bakterieinfektion, bør det sikres, at kartoflerne ikke skades i forbindelse med lægning. Hvis lægningen sker under forhold der forsinker fremspiringen (koldt, vådt og/eller dybt) kan bejdsningen yderligere forsinke fremspiringen under sådanne højrisiko forhold. Under sådanne betingelser bør der ikke bejdses.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Monceren DS 12,5 er et kontaktmiddel (uden systemisk virkning) med lang virkningstid over for rodfiltsvamp. Fra Hardi findes specielt udstyr til at montere på kartoffellæggeren.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Monceren DS 12,5
Sikkerhedsdatablad
Monceren DS 12,5
Vejledning i Planteværn  2020
Side 388
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.