Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Fungazil 100 SL
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Cillus A/S
Distributør
Cillus A/S
Anvendes indenfor
Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
75  g/l  imazalil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
22-62
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til kontrol af svampeangreb i læggekartofler ved lagring.
Behandlingsfrist
Behandling foretages ved indlagring.
Forbehold
Må kun anvendes til indendørs bejdsning i dertil egnede anlæg af læggekartofler. Ved bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i sække/poser og plomberes. Følgende skal fremgå af enten plantepas eller emballage. De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. I forbindelse med plombering og mærkning af læggekartofler skal der i feltet på plantepasset "Kemisk behandling" skrives Imazalil. Det ydre miljø må ikke eksponeres i forbindelse med bejdsning og rengøring, og der må ikke ske tilledning til kloak. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø grundet indendørs anvendelse.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. jan. 2004 5. jul. 2006 Fungazil 100 SL - Anvendelsesforbud pga. manglende MRL-dokumentation - Liste B - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.
Godkendt 6. jul. 2006 5. dec. 2006 Fungazil 100 SL
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Fungazil 100 SL
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.