Middeldatabasen   12. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Prestige FS 370
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Monceren Extra FS 370
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Prestige FS 370
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
635,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Flydende bejdse
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
120  g/l  imidacloprid
250  g/l  pencycuron
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 1,93 l/ha 0,518 B/l
Miljøeffekt 4,34 l/ha 0,230 B/l
I alt 1,34 l/ha 0,749 B/l
 
Pesticidafgift: 99 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 19-12-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-400
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til svampe- og insektbekæmpelse i læggekartofler ved bejdsning i forbindelse med lægning.
Behandlingsfrist
Ingen - midlet anvendes i forbindelse med lægning af kartoflerne.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Farligt for bier - der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles. De bejdsede kartofler er bejdset med Prestige FS 370 som indeholder pencycuron og imidacloprid. De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. feb. 2017 18. sep. 2018 Prestige FS 370
Afmeldt / registrering trukket 19. sep. 2018 18. dec. 2018 Prestige FS 370 - godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 19. dec. 2018 31. dec. 2099 Prestige FS 370, reg.nr. 18-400, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Prestige består af to aktivstoffer. Insektmidlet Imidacloprid hører til reistensklasse 4A (Neonikotinoider). Imidacloprid vurderes til at have høj risiko for udvikling af resistens. Hvis der er behov for yderligere kontrol senere på sæsonen anbefales det at anvende et produkt med en anden virkemekanisme fx. pyrethrodier. Svampemidlet Pencycuron hører til resistensklasse 20 (Fenylurea). Resistens risiko ukendt. Reduceret eller manglende virkning, som følge heraf, kan ikke forudsiges i de enkelte tilfælde. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde.
Resistensklasse
4A + 20
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Der må ikke blandes med andre midler. Bejdsningen foretages i forbindelse med lægning af kartoflerne. Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdsning, for at hindre at midlet størkner og derved tilstopper dyserne. Bejdseteknik: Til bejdsning anvendes et specielt anlæg monteret på kartoffellæggeren. Nedenstående forhold skal tages i betragtning ved bejdsning med Prestige FS 370.
"Harditeknik": Der anvendes 60-80 ltr vand/ha. Kartoflerne oversprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden. Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren. Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoflerne rammes fra 2 forskellige sider. Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25º og 35º. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggebåndene, da det kan medføre øget smitterisiko af sortbensyge. Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdsning, for at hindre at midlet størkner og derved tilstopper dyserne. Bejdsning af forspirede kartofl er er også mulig.
"Viby-teknik": Anvend så lav væskemængde som muligt - anvend 2-4 ltr/ tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekæden, således at væsken ikke rammer denne.
Rengøring
Slanger og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdsning, for at hindre at midlet størkner og derved tilstopper dyserne.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Monceren FS 250, Rizolex 50 FW, YaraVita Bortrac, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af kartofler ved lægningen Bladlus, cikader, rodfiltsvamp 1 lVed lægningen Dosis max. 45 ml Prestige FS 370 pr. 100 kg læggekartofler. Dette svarer til 1,0 ltr Prestige FS 370/ha, når der lægges 2,2 t læggekartofler/ha. Der må max. anvendes 1,0 liter pr. ha. For at sikre tilstrækkelig effekt på rodfiltsvamp anbefales det at tilsætte Monceren 250 FS til Prestige FS 370 FS. Bejdsningen foretages i forbindelse med lægning af kartoflerne. Bejdseteknik: Til bejdsning anvendes et specielt anlæg monteret på kartoffellæggeren. Nedenstående forhold skal tages i betragtning ved bejdsning med Prestige FS 370. "Harditeknik": Der anvendes 60-80 ltr vand/ha. Kartoflerne oversprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden. Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren. Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoflerne rammes fra 2 forskellige sider. Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25º og 35º. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggebåndene, da det kan medføre øget smitterisiko af sortbensyge. "Viby-teknik": Anvend så lav væskemængde som muligt - anvend 2-4 ltr/ tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekæden, således at væsken ikke rammer denne.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Svampemidlet (pencycuron) i Prestige FS 370 har kontaktvirkning. For at opnå en god effekt mod rodfiltsvamp i en lang periode af vækstsæsonen, er det derfor afgørende, at Prestige FS 370 fordeles ensartet på knoldene. Ved behandlingen opnås god virkning mod den knoldbårne smitte og tillige nogen virkning mod den jordbårne smitte.
Virkemåde
Imidacloprid er et systemisk insektmiddel, der optages af kartoflernes rødder og transporteres med saftstrømmen op i kartoffeltoppen, hvor insekterne bekæmpes. Skadedyr, der i jorden kommer i kontakt med midlet, bekæmpes også. Pencycuron er et kontaktmiddel og virker ved kontakt mod rodfiltsvamp på kartoflernes overflade.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352). Ved hudirritation: Søge lægehjælp (P333+ P313). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT) / 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Prestige FS 370
Sikkerhedsdatablad
Prestige FS 370
Vejledning i Planteværn  2018
Side 394
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.