Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Furadan 4F
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Cillus A/S
Distributør
Cillus A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  carbofuran
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
22-57
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes af Danisco Seed, Holeby, til bejdsning af sukkerroefrø til eksport.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes. Det bejdsede frø er giftigt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. okt. 2001 15. okt. 2006 Furadan 4 F
På forbudsliste 13. dec. 2008 31. dec. 2099 Furadan 4 F - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Bilag 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Tx
Meget giftig
Meget giftig
 
Bifare
Ingen oplysninger
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R26/28 Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
2992
RID_ADR
6.1 71b
IMDG
6.1 / 6219
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Furadan 4F
Sikkerhedsdatablad
Furadan 4F
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.