Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Marshal tech.
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Cillus A/S
Distributør
Cillus A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
900  g/l  carbosulfan
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
22-64
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af rapsfrø i lukkede anlæg, der af Arbejdstilsynet er godkendt til arbejde med meget giftige midler.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Bejdset frø er giftigt for fugle. Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes. Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. apr. 1998 1. aug. 2001 Marshal tech.
På forbudsliste 13. dec. 2008 31. dec. 2099 Marshal tech. - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet carbosulfan på EU's positivliste (Annex 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
Bifare
Ingen oplysninger
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R25 Giftig ved indtagelse.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51 Giftig for organismer, der lever i vand.
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
2992
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.