Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Promet F 400 CS
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Kapselsuspension
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  furathiocarb
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-108
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning mod skadedyr i bederoer, kålroer, korsblomstrede frøafgrøder, kløver, lucerne, hovedkål, blomsterkål, korsblomstrede rodfrugter, grønkål, kinakål,pak choi samt løgkulturer.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække (poser) og plomberes. Det bejdsede frø må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler eller foder. De bejdsede frø er meget giftige for fugle. Dødelig dosis for en agerhøne er 5-6 frø. Ved såning skal frøene dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. dec. 1992 31. dec. 2000 Promet F 400 CS
På forbudsliste 1. jan. 2004 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud på grund af manglende notifikation af aktivstoffet (furathiocarb) i forbindelse med EU-revurdering - Liste C - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S25 Undgå kontakt med øjnene.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.