Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Wakil XL
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/kg  fludioxonil
100  g/kg  cymoxanil
169  g/kg  metalaxyl-M
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 4,58 kg/ha 0,218 B/kg
Miljøeffekt 4,35 kg/ha 0,230 B/kg
I alt 1,47 kg/ha 0,681 B/kg
 
Pesticidafgift: 89 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-180
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukkede industrielle bejdseanlæg.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Ved bejdsning skal det bejdsede frø umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække (poser) og plomberes. Nedenstående angivelse skal være tydeligt anført på sækken (posen) eller anført på en etikette eller et bindemærke, der straks skal fastgøres sækken (posen) på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket bliver siddende, indtil indholdet er brugt. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ved bejdsning af frø til eksport er bejdsefirmaet forpligtet til at underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset med Wakil® XL. Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med nedennævnte tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. sep. 2011 30. jun. 2020 Wakil XL, reg.nr. 1-180
På forbudsliste 16. apr. 2021 31. dec. 2099 Wakil XL, reg.nr. 1-180, forbud mod anvendelse og opbevaring. Frist for såning af bejdsede frø er iht. artikel 4 i forordning nr. 2020/617 fastsat til 1. juni 2021.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Wakil XL
Sikkerhedsdatablad
Wakil XL
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.