Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Maxim 100 FS
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Maxim 100FS
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Maxim 100 FS
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
601,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Flydende bejdse
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  fludioxonil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 6,63 l/ha 0,151 B/l
Miljøeffekt 641 l/ha 0,0016 B/l
I alt 6,56 l/ha 0,152 B/l
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-194
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes. Læggekartoflerne er bejdset med Maxim 100 FS indeholdende fludioxonil. Kartoflerne er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav. (bejdsemiddel til indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. maj 2013 15. jun. 2026 Maxim 100 FS, reg.nr. 1-194

Anvendelse  
Resistensrisiko
Fludioxonil tilhører gruppen af phenylpyrroler. Der er ingen krydsresistens til andre kemiske grupper. Der er lav til medium risiko for udvikling af resistens. Fludioxonil har FRAC kode 12. For at modvirke resistensdannelse, anbefales det med jævne mellemrum at skifte mellem bejdsemidler med forskellig virkningsmekanisme.
Resistensklasse
12
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Applikationsteknik, rengøring m.m. Maxim® 100 FS anvendes i en vandig opslemning, som sprøjtes på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand og Maxim 100 FS tilsættes under omrøring. Sprøjtevæsken anvendes umiddelbart efter tilberedningen og holdes i konstant omrøring. Applikationsvolumen er afhængig af den anvendte bejdsemetode. Bejdsning indendørs på rullebord i sprøjtekammer: Applikationsvolumen: 1,0 liter pr ton. (250 ml Maxim 100 FS + 750 ml vand). Sprøjtetågen dannes af en rotationsskive, som fordeler bejdsemidlet på knoldene medens de passerer over et rullebord. Bejdsning under læggemaskinen: Applikationsvolumen: 30-40 liter pr. ton (250 ml Maxim 100 FS + 30-40 liter vand). Læggekartoflerne sprøjtes med to modsat stillede dyser pr. sårække under det frie fald fra læggemaskinen mod såfuren.
Maxim 100 FS må ikke tankblandes med midler der indeholder organiske opløsningsmidler.
Rengøring
Slanger og dyser gennemskylles dagligt efter endt brug.
Opbevaring
Frostfrit.
Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Produktet bibeholder sin effektivitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Læggekartofler Rodfiltsvamp 0,625 lSe bemærkninger 25 ml/hkg (250 ml/ton). Angiven dosis er baseret på en udsædsmængde på 2,5 ton pr. ha. Sprøjtes på knoldene, se også opblandingsanvisninger. Forspirede læggekartofler kan også bejdses.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Aktivstoffet i Maxim 100 FS, fludioxonil, tilhører den kemiske gruppe phenylpyroler. Fludioxonil er et bredspektret kontaktfungicid, der bekæmper svampene ved påvirkning af proteinkinasesyntesen.
Sporespiring og vækst af spirehyfer hæmmes og svampemyceliet hindres i at trænge ind i plantevævet. Maxin 100 FS bekæmper især smitte overført med læggeknoldene. Herved opnås god beskyttelse under væksten og et godt grundlag for at undgå smitte på den nye høst. Indlagring af smittede knold og udvikling af lagersygdomme minimeres.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Maxim 100 FS
Sikkerhedsdatablad
Maxim 100 FS
Vejledning i Planteværn  2024
Side 262 til 264
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.