Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Cruiser Raps
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart pulver til bejdsning i opslemning
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
700  g/kg  thiamethoxam
Parallelprodukt, identisk med Cruiser RAPS (Syngenta Nordics A/S)
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,281 kg/ha 3,56 B/kg
Miljøeffekt 0,286 kg/ha 3,49 B/kg
I alt 0,142 kg/ha 7,05 B/kg
 
Pesticidafgift: 790 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-242
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 10. maj til 10. september 2017: Må kun anvendes til indendørs bejdsning af vinterraps i lukkede industrielle anlæg. Anvendelse, herunder såning af rapsfrøene, og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for pesticider. Dispensation til anvendelse gælder i perioden: 10. maj - 10. september 2017. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 10. september 2017.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. P273 Undgå udledning til miljøet. P391 Udslip opsamles. Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes. De bejdsede frø er bejdset med Cruiser® RAPS, som indeholder thiamethoxam. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken/posen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle. Ved såning skal de bejdsede frø dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles. Dispensation til såning gælder frem til 10. september 2017. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på sækken/posen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. P370+P378 Ved brand: Anvend vand til brandslukning.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 16. sep. 2015 31. dec. 2099 Cruiser Raps på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 10. sep. 2016 31. dec. 2099 Cruiser Raps på forbudsliste efter udløb af dispensation
På forbudsliste 10. sep. 2017 31. dec. 2099 Cruiser Raps på forbudsliste efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H228 Brandfarligt fast stof.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P370+P378c Ved brand: Anvend vand til brandslukning
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1325
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Cruiser Raps
Sikkerhedsdatablad
Cruiser Raps
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.