Middeldatabasen   26. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Maxim 480 FS
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Maxim 480 FS
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
480  g/l  fludioxonil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 1,38 l/ha 0,724 B/l
Miljøeffekt 7,11 l/ha 0,141 B/l
I alt 1,16 l/ha 0,865 B/l
 
Pesticidafgift: 117 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-232
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. Det bejdsede frø er bejdset med Maxim 480 FS som indeholder fludioxonil. Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (industriel anvendelse)
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. maj 2016 31. okt. 2020 Maxim 480 FS, reg.nr. 1-232
Under revurdering 1. nov. 2020 31. dec. 2099 Maxim 480 FS, reg.nr. 1-232, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Fludioxonil tilhører gruppen af phenylpyrroler (FRAC kode 12). Der er ingen krydsresistens til andre kemiske grupper. Der er lav til medium risiko for udvikling af resistens. For at modvirke resistensdannelse, anbefales det med jævne mellemrum at skifte mellem bejdsemidler med forskellig virkningsmekanisme.
Resistensklasse
12
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Maxim 480 FS må ikke tankblandes med midler der indeholder organiske opløsningsmidler.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Produktet bibeholder sin effektivitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år. Behandlet frø kan lagres op til 6 måneder efter behandling med Maxim 480 FS. Bejdset frø skal opbevares køligt, tørt og ventileret.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af gulerodsfrø Gulerodbladplet 0,1 lFør såning NB! Dosering 100 ml pr. 100 kg frø.
Bejdsning af kålfrø Phoma 0,1 lFør såning NB! Dosering 100 ml pr. 100 kg frø.
Bejdsning af spinatfrø Colletotrichum spp. 0,1 lFør såning NB! Dosering 100 ml pr. 100 kg frø. Anvendes i spinat til frøproduktion. Moderat virkning mod Colletotrichum dematium.
Bejdsning af løgfrø Løggråskimmel 0,1 lFør såning NB! Dosering 100 ml pr. 100 kg frø.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Aktivstoffet i Maxim 480 FS, fludioxonil, tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroler. Fludioxonil er et bredspektret kontaktfungicid, der bekæmper svampene ved påvirkning af proteinkinasesyntesen. Sporespiring og vækst af spirehyfer hæmmes og svampemyceliet hindres i at trænge ind i plantevævet. Maxim 480 FS bekæmper udsædsbårne sygdomme i grønsager. Behandling med Maxim 480 FS reducerer sygdomstrykket på et tidligt stadie og reducerer risikoen for alvorlige sygdomsudbrud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Maxim 480 FS
Sikkerhedsdatablad
Maxim 480 FS
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.