Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Seedron
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Adama Northern Europe B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Seedron
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
10  g/l  tebuconazol
50  g/l  fludioxonil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 12,2 l/ha 0,0817 B/l
Miljøeffekt 54,7 l/ha 0,0183 B/l
I alt 10,0 l/ha 0,1000 B/l
 
Pesticidafgift: 16 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
396-66
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.
Behandlingsfrist
Ingen pga. anvendelse i industrielle anlæg.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Undgå udledning til miljøet (P273). Spild opsamles (P391). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Følgende angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt: Det bejdsede korn er bejdset med Seedron som indeholder fludioxonil og tebuconazol. Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2016 15. jun. 2026 Seedron (MCW-5027), reg.nr. 396-66

Anvendelse  
Resistensrisiko
Fludioxonil tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroles (FRAC kode 12) som har lav til medium risiko for at udvikle resistens. Tebuconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC kode 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat. I Danmark er der ikke registreret resistens hos de svampe, der kontrolleres med Seedron. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Der er i Danmark ingen kendte tilfælde af resistens ved brug af aktivstofferne i Seedron. Derfor kan Seedronanvendes som bejdsemidel hvert år uden at øge risikoen for resistens da der kun behandles med bejdsemiddel en gang pr. Sæson.
Resistensklasse
3 + 12
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Seedron kan ikke kombineres med produkter, som indeholder organiske opløsningsmidler. Blanding med produkter, der indeholder organiske opløsningsmidler ødelægger formuleringen. Vær opmærksom på, at midler, der indeholder vand, også kan indeholde organiske opløsningsmidler. Kontakt evt. ADAMA for nærmere vejledning. Samtidig bejdsning med andre vandbaserede midler op til en totaldosering på 1000 mL/hkg er mulig i nyere anlæg, hvor der sikres en god blandingsproces mellem midlerne og en god appliceringsteknik på frøet.
Rengøring
Rengøring af bejdseanlægget Seedron er en vandbaseret-FS formulering. Det betyder, at efter bejdsning med Seedron skylles anlægget med lunkent vand. Ved skift mellem forskellige typer bejdsemidler skal pumper, slanger, rør mm rengøres fuldstændigt. Dette er især vigtigt ved skift mellem midler baseret på organiske opløsningsmidler og vandbaserede midler. Ved skift fra Seedron til LS formuleringer (midler baseret på n metylpyrolidon og lignende) skylles anlægget grundigt med lunkent vand og derefter med ethanol eller isopropanol. Ved skift fra Seedron til andre FS formuleringer (vandbaserede midler) og modsat skylles anlægget med vand. Ved skift fra LS formuleringer, (midler baseret på organiske opløsningsmidler (n-metylpyrolidon og lignende) til Seedron skylles anlægget grundigt, først med isopropanol og derefter med lunkent vand. Skyllevandet med rester af Seedron kan eventuelt indgå i bejdseprocessen på et senere tidspunkt. Skyllevand som ikke genanvendes i bejdseprocessen er farligt affald, som skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Opbevaring
Produkter, som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres før brug. Opbevares frostfrit. Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug. Bejdsning med Seedron forringer ikke kornets lagerstabilitet eller spireevne i op til to år, ligesom bejdsningen bevarer sin effektivitet i en tilsvarende lagringsperiode. Behandlet udsæd bør dog ikke lagres i mere end et år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af vinterhvede, Bejdsning af vårhvede Hvedestinkbrand, nøgen hvedebrand, spiringsfusariose 0,15 lFør såning Der anvendes 100 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd, hvilket svarer til 150 ml pr. ha ved 150 kg udsæd.
Bejdsning af vintertriticale, Bejdsning af vårtriticale Rugstængelbrand, spiringsfusariose 0,15 lFør såning Der anvendes 100 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd, hvilket svarer til 150 ml pr. ha ved 150 kg udsæd.
Bejdsning af vinterbyg, Bejdsning af vårbyg Bygbladplet, bygstribesyge, nøgen bygbrand, spiringsfusariose 0,15 lFør såning Der anvendes 100 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd, hvilket svarer til 150 ml pr. ha ved 150 kg udsæd.
Bejdsning af havre Nøgen havrebrand, spiringsfusariose 0,15 lFør såning Der anvendes 100 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd, hvilket svarer til 150 ml pr. ha ved 150 kg udsæd.
Bejdsning af rug Rugstængelbrand, spiringsfusariose 0,15 lFør såning Der anvendes 100 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd, hvilket svarer til 150 ml pr. ha ved 150 kg udsæd.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur >0 ºC    
Virkemåde
Tebuconazol er et systemisk fungicid med beskyttende, kurativ og standsende effekt. Det optages hurtigt i de vegetative dele af planten og flyttes hovedsageligt med til nytilvæksten i planterne i de tidlige stadier. Fludioxonil er et ikke-systemisk fungicid. Den primære effekt af fludioxonil er hæmning af sporeudviklingen ved præventive behandlinger. Seedron er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsning og udsåning. Frøet og den fremspirende plante er dermed beskyttet både udefra og indefra i kraft af både systemisk virkning og kontakt virkning af aktivstofferne i Seedron.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen kendt specifik modgift.
Førstehjælp
Generelle anvisninger: I tilfælde af uheld eller ubehag, søg straks lægehjælp og medbring etiketten. Indånding: Bring personen i frisk luft. Hvis vejrtrækningen bliver unormal eller stopper gives der kunstigt åndedræt. Kontakt læge. Hudkontakt:Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Aftag forurenet beklædning. Søg lægehjælp hvis der fortsat er irritationer. Øjenkontakt:Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 min. Hvis symptomerne ikke aftager søg lægehjælp. Indtagelse:Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Hvis symptomerne ikke aftager søg lægehjælp. Anvisninger til lægen: Behandling svarende til symptomer. Ingen kendt specifik modgift.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Seedron
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  2024
Side 266
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.