Middeldatabasen   30. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Vibrance SB
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
22,5  g/l  fludioxonil
14,4  g/l  metalaxyl-M
15  g/l  sedaxane
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 10,5 l/ha 0,0950 B/l
Miljøeffekt 261 l/ha 0,0038 B/l
I alt 2,23 l/ha 0,448 B/l
 
Pesticidafgift: 51 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-235
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af frø til eksport. Kun til pillering af sukkerroefrø og foderroefrø i lukkede industrielle anlæg ved en maksimal dosering på 33,3 mL produkt/100.000 frø.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø og forurenede overflader skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Brugere skal anvende handsker og Tyvek beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning, inspektion og vedligeholdelse. Ved rengøring skal også anvendes åndedrætsværn og ansigts-beskyttelse. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. De bejdsede frø er bejdset med Vibrance SB som indeholder fludioxonil, sedaxan og metalaxyl-M. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af de bejdsede frø skal der anvendes kemisk bestandige handsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. For at beskytte fugle og vilde pattedyr skal frøet dækkes med jord ved såning. Ikke dækkede frø skal opsamles. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen (industriel anvendelse)
Afstand til §3-områder
Ingen (industriel anvendelse)
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen (industriel anvendelse)
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. okt. 2019 30. jun. 2020 Vibrance SB (A20607B), reg.nr. 1-235
På forbudsliste 16. apr. 2021 31. dec. 2099 Vibrance SB, reg.nr. 1-235, forbud mod anvendelse og opbevaring. Frist for såning af bejdsede frø er iht. artikel 4 i forordning nr. 2020/617 fastsat til 1. juni 2021.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ingen oplysninger
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Vibrance SB
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.