Middeldatabasen   24. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Votivo
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
17000000000  CFU/l  Bacillus firmus I-1582
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-239
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og foderroefrø i lukkede industrielle anlæg.
Behandlingsfrist
Ingen (industriel anvendelse)
Forbehold
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø og foderroefrø i lukkede industrielle anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. De bejdsede frø er bejdset med Votivo som indeholder Bacillus firmus I-1582. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af de bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102) Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen (industriel anvendelse)
Afstand til §3-områder
Ingen (industriel anvendelse)
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen (industriel anvendelse)
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. jun. 2020 30. sep. 2024 Votivo, reg.nr. 19-239
Afmeldt / registrering trukket 1. okt. 2024 30. mar. 2026 Votivo, reg.nr. 19-239, godkendelse udløbet pga. manglende fornyet godkendelse af aktivistoffet Bacillus firmus I-1582 i EU
På forbudsliste 1. apr. 2026 31. dec. 2099 Votivo, reg.nr. 19-239, forbud mod opbevaring og anvendelse pga. manglende fornyelse af aktivstoffet Bacillus firmus I-1582 i EU

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS No. 2634-33-5) og blanding af 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-2H-4-isothiazolin-3-one (3:1) (CAS No. 55965-84-9. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Votivo
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.