Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Gaucho WS 70
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart pulver til bejdsning i opslemning
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
700  g/kg  imidacloprid
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 30,3 kg/ha 0,0330 B/kg
Miljøadfærd 0,462 kg/ha 2,16 B/kg
Miljøeffekt 0,604 kg/ha 1,65 B/kg
I alt 0,260 kg/ha 3,85 B/kg
 
Pesticidafgift: 472 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-658
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2021: Gaucho WS 70 må kun anvendes til bejdsning af roefrø til brug i Danmark. Bejdsningen skal foregå i lukkede industrielle bejdseanlæg. Dispensation til anvendelse gives til MariboHilleshög ApS og gælder i perioden: 22. februar 2021 - 30. maj 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 30. maj 2021.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Brugere skal anvende handsker, Tyvek beskyttelsesdragt, visir og åndedrætsværn ved blanding, påfyldning, inspektion, rengøring og vedligeholdelse. Påfyldning af sække skal foregå automatisk. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. Nedenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. De bejdsede frø er bejdset med Gaucho WS 70 som indeholder imidacloprid. Frøene er bejdset med 60 g imidacloprid/100.000 frø. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Ved såning skal der som minimum være 1 meter afstand til tilstødende marker, læhegn mv. Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der endvidere enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv. Der må ikke i de efterfølgende 2 år sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 31. maj 2021 31. dec. 2099 Gaucho WS 70, reg.nr. 18-658, på forbudsliste efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Gaucho WS 70
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.