Middeldatabasen   29. marts 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Beret Formula M
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1000 l
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Beret Formula M
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/l  fludioxonil
Parallelprodukt, identisk med Celest Formula M
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 26,5 l/ha 0,0377 B/l
Miljøeffekt 137 l/ha 0,0073 B/l
I alt 22,2 l/ha 0,0450 B/l
 
Pesticidafgift: 7 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-283
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle anlæg.
Behandlingsfrist
Ingen
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes. Det bejdsede korn er bejdset med Beret Formula M, som indeholder fludioxonil. De bejdsede korn er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav (indendørs anvendelse).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav (indendørs anvendelse).
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 15. feb. 2022 31. okt. 2024 Beret Formula M, reg.nr. 1-283

Anvendelse  
Resistensrisiko
Fludioxonil tilhører den kemiske gruppe phenylpyrroles (FRAC code 12) som har lav til medium risiko for at udvikle resistens. Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Da Beret Formula M kun anvendes 1 gang pr. sæson, kan det anvendes som bejdsemidel hvert år uden af øge risikoen for resistens.
Resistensklasse
12
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Frostfrit. Produkt der står på lager mere end et halvt år bør omrøres før brug. Celest Formula M bevarer sin effektivitet i minimum 2 år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Dividend Formula M
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af vinterhvede, Bejdsning af vårhvede Hvedebrunplet, hvedestinkbrand, spiringsfusariose 0,3 lFør såning NB! 0,3 l/ha er baseret på 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd.
Bejdsning af vinterbyg, Bejdsning af vårbyg Dækket bygbrand, spiringsfusariose 0,3 lFør såning NB! 0,3 l/ha er baseret på 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd.
Bejdsning af rug Rugstængelbrand, spiringsfusariose 0,3 lFør såning NB! 0,3 l/ha er baseret på 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd.
Bejdsning af triticale Hvedebrunplet, hvedestinkbrand, spiringsfusariose 0,3 lFør såning NB! 0,3 l/ha er baseret på 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 200 ml bejdsemiddel pr. 100 kg udsæd.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Beret Formula M indeholder det kontaktvirkende svampemiddel fludioxonil. Frø, rødder og den spirende plante optager en del af aktivstoffet under bejdsningen og spiringen, hvilket er tilstrækkeligt til at kontrollere svampesygdomme på eller i frøet. Beret Formula M er ret ubevægeligt i jord og forbliver derfor i området omkring frøet i længere tid efter bejdsningen. Frø og den fremspirende plante er dermed beskyttet både udefra og indefra. Beret Formula M er effektiv mod følgende udsædsbårne sygdomme i den tidlige vækstfase: Stinkbrand, brunplet, stængelbrand, dækket bygbrand og spiringsfusariose.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Beret Formula M
Sikkerhedsdatablad
Beret Formula M
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.