Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Redigo
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
200 og 1000 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Redigo
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  prothioconazol
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 15,2 l/ha 0,0660 B/l
Miljøadfærd 146 l/ha 0,0069 B/l
Miljøeffekt 35,4 l/ha 0,0282 B/l
I alt 9,89 l/ha 0,101 B/l
 
Pesticidafgift: 17 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-679
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af korn i lukkede industrielle bejdseanlæg.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes. plomberes. Disse korn er bejdset med Redigo som indeholder prothioconazol. Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede korn bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Det bejdsede korn må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Det bejdsede korn er giftigt for fugle. Ved såning skal det bejdsede korn dækkes med jord. Ikke tildækket korn skal opsamles. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller et bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Skal opbevares køligt ved eller under stuetemperatur. Skal omrøres før brug. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (industriel anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 14. jun. 2023 15. aug. 2026 Redigo, reg. nr. 18-679

Anvendelse  
Resistensrisiko
Det kan ikke udelukkes, at svampe (f.eks. fusarium) udvikler resistens overfor Redigo. Bayer CropScience hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme, f.eks. ved at skifte middel. Prothioconazol hører til gruppen af DMI fungicider (FRAC kode 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat. I Danmark er der ikke registreret resistens hos de svampe der bekæmpes med Redigo.
Resistensklasse
3
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Skal opbevares køligt ved eller under stuetemperatur. Opbevares frostfrit. Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bejdsning af vinterhvede, Bejdsning af vårhvede Fusarium spp., hvedestinkbrand, sneskimmel 0,12 lSe bemærkninger Bejdsning i lukkede industrielle anlæg. NB! Dosering er baseret på anvendelse af 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 80 ml Redigo pr. 100 kg udsæd.
Bejdsning af vinterrug Fusarium spp., rugstængelbrand, sneskimmel 0,12 lSe bemærkninger Bejdsning i lukkede industrielle anlæg. NB! Dosering er baseret på anvendelse af 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 80 ml Redigo pr. 100 kg udsæd.
Bejdsning af triticale Fusarium spp., hvedestinkbrand, rugstængelbrand, sneskimmel 0,12 lSe bemærkninger Bejdsning i lukkede industrielle anlæg. NB! Dosering er baseret på anvendelse af 150 kg udsæd pr. ha. Der anvendes 80 ml Redigo pr. 100 kg udsæd.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Ingen oplysninger

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. (P302+P352). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. (P308+P313). Ved hudirritation eller udslæt: søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage skal tilbageleveres til forhandleren.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Redigo
Sikkerhedsdatablad
Redigo
Vejledning i Planteværn  2024
Side 405 til 406
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.