Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Rampart
Bejdsemiddel
Bejdsemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Distributør
Mitsui AgriScience International S.A./B.V.
Anvendes indenfor
Industriel anvendelse
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende bejdse
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
435,9  g/l  penthiopyrad
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,106 l/ha 9,44 B/l
Miljøeffekt 240 l/ha 0,0042 B/l
I alt 0,106 l/ha 9,44 B/l
 
Pesticidafgift: 1331 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
864-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af sukkerroefrø mod Rhizoctonia solani (rodfiltsvamp) i lukkede industrielle anlæg. De bejdsede sukkerroefrø er udelukkende til eksport.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker og beskyttelsesdragt ved håndtering af produkt, forurenede overflader og behandlede frø. Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker, beskyttelsesdragt (mindst EN 14605 Type 3 eller tilsvarende), visir og åndedrætsværn (mindst EN149 FFP2 eller tilsvarende) ved rengøring af forurenet udstyr med vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. Disse frø er bejdset med Rampart®, som indeholder penthiopyrad. Frøene er bejdset med 14 g penthiopyrad/100.000 frø. Der må højst sås 150.000 bejdsede frø pr. ha. De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Indeholder benzisothiazolinon (BIT) og tetramethyldecynediol. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208). De bejdsede frø er udelukkende til eksport. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. For at beskytte fugle skal frøene omhyggeligt inkorporeres i jorden. Sørg for, at frøet også er helt tildækket for enden af rækkerne. (SPe5) For at beskytte fugle skal alt spildt frø fjernes. (SPe6). Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller et bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen (industriel anvendelse)
Afstand til §3-områder
Ingen (industriel anvendelse)
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen (industriel anvendelse)
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 30. aug. 2023 31. maj 2026 Rampart (Penthiopyrad 40SC), reg.nr. 864-5

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder xxxxxx. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Rampart
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.