Middeldatabasen   29. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Trico
Afskrækningsmiddel
Afskrækningsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Kwizda Agro GmbH
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
102,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
65  g/l  fårefedt
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen  l/ha   BI/l
Majs  l/ha   BI/l
Vinterraps  l/ha   BI/l
Vintersæd  l/ha   BI/l
Vårraps  l/ha   BI/l
Vårsæd  l/ha   BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 7.692 l/ha 0,0001 B/l
I alt 7.692 l/ha 0,0001 B/l
 
Pesticidafgift: 4 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
706-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i skovbrug, frugttræer og markafgrøder.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. jun. 2013 31. aug. 2021 Trico, reg.nr. 706-1
Under revurdering 1. sep. 2021 31. dec. 2099 Trico, reg.nr. 706-1, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Trico
Sikkerhedsdatablad
Trico
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.