Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Basamid GR
Jorddesinfektionsmiddel
Jorddesinfektionsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Kanseho Soil Treatment
Distributør
SiLa Plantebeskyttelse ApS v./Henrik Sivertsen og Jens Jørgen Larsen
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
300,00 kr/kg  (2. jun. 2015)
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
980  g/kg  dazomet
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,23 kg/ha 0,448 B/kg
Miljøadfærd 39,2 kg/ha 0,0255 B/kg
Miljøeffekt 0,775 kg/ha 1,29 B/kg
I alt 0,567 kg/ha 1,76 B/kg
 
Pesticidafgift: 238 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
629-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2017: Må kun anvendes til jorddesinfektion af frø- og stiklebede på planteskoler. Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet eller det af Miljøstyrelsen godkendte lukkede poseopskæringssystem. Dispensation til anvendelse gælder i perioderne 1. april - 30. juni 2017 og 1. august - 31. oktober 2017. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 31. oktober 2017.
Behandlingsfrist
Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs.
Forbehold
Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringssystem. Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs. Udslip opsamles (P391). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. dec. 2003 31. dec. 2010 Basamid GR
På forbudsliste 1. jan. 2012 30. jun. 2012 Basamid GR - anvendelsesforbud
På forbudsliste 1. jul. 2012 14. jul. 2012 Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. okt. 2012 31. mar. 2013 Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. jul. 2013 14. jul. 2013 Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 15. okt. 2013 14. jun. 2014 Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 15. okt. 2014 31. mar. 2015 Basamid GR, reg. nr. 629-10: Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. nov. 2015 31. mar. 2016 Basamid GR, reg. nr. 629-13: Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. nov. 2016 31. mar. 2017 Basamid GR, reg. nr. 629-14: Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. nov. 2017 31. dec. 2099 Basamid GR, reg. nr. 629-15: Anvendelses- og besiddelsesforbud efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af pulver.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Basamid GR
Sikkerhedsdatablad
Basamid GR
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.