Middeldatabasen   30. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Tribunil WP
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart pulver
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
700  g/kg  methabenzthiazuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 3,50 kg/ha  0,286 BI/kg
(Vintersæd) 3,50 kg/ha  0,286 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-222
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vårhvede, frøgræs og planteskolekulturer.
Behandlingsfrist
Afgrøder til humant konsum må ikke behandles senere end 2 måneder før høst.
Forbehold
Græsset fra behandlede frøgræsmarker må om efteråret ikke afgræsses eller anvendes til opfodring. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2000 28. feb. 2001 Tribunil WP
På forbudsliste 25. okt. 2007 31. dec. 2099 Tribunil WP - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstoffet methabenzthiazuron på EU's positivliste (Bilag 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
kl. 9 pkt. 12(c)
IMDG
kl. 9
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Tribunil WP
Sikkerhedsdatablad
Tribunil WP
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.