Middeldatabasen   13. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Stomp SC
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Cyanamid Danmark A/S
Distributør
Cyanamid Danmark A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  pendimethalin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 4,00 l/ha  0,250 BI/l
(Grøntsager) 5,00 l/ha  0,200 BI/l
(Kartofler) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Majs) 4,00 l/ha  0,250 BI/l
(Vinterraps) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Vintersæd) 4,00 l/ha  0,250 BI/l
(Vårsæd) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 1,50 l/ha  0,667 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
5-106
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd inklusiv triticale, vårsæd og vårsæd med udlæg af ærter, kløver, lucerne og græs, kløver og græs i renbestand, ærter, majs, gulerødder, dild, løgkulturer, blomsterløg, havefrøkulturer samt planteskoler.
Behandlingsfrist
Vintersæd inklusiv triticale må ikke behandles senere end kornets 4-5 bladstadie. Vårsæd med og uden udlæg og ærter må ikke behandles senere end 6 uger før høst. Kløver og græs i renbestand må ikke behandles senere end 6 uger før høst eller afgræsning. Majs og gulerødder må ikke behandles senere end 3 måneder før høst. Dild må ikke behandles senere end 7 uger før høst. Løgkulturer må ikke behandles senere end 8 uger før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. aug. 1998 23. dec. 2000 Stomp SC - udvidelse til at omfatte kløver og græs i renbestand
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.