Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Karmex
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
Du Pont Danmark ApS
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug
Pris (senest opdateret)
160,00 kr/kg  (29. maj 2006)
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
800  g/kg  diuron
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-176
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation indtil 31. maj 2010: Må kun anvendes som ukrudtsmiddel til priklebede i planteskoler, pyntegrønt, rød- og sitkagran, busketter, læhegn, foryngelser samt under frugttræer med doser på maksimalt 0,625 kg/ha og kun i båndsprøjter.
Behandlingsfrist
Under frugttræer må kun sprøjtes om efteråret efter høst og om foråret før blomstring.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. jan. 2000 30. jun. 2001 Karmex
På forbudsliste 13. dec. 2008 19. mar. 2009 Karmex - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstoffet diuron på EU's positivliste (Bilag 1)
På forbudsliste 20. jul. 2009 17. mar. 2010 Karmex - anvendelsesforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. jun. 2010 31. dec. 2099 Karmex - anvendelsesforbud efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R48/22 Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3307
RID_ADR
Klasse 9, punkt 12 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Karmex
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.