Middeldatabasen   30. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup Dry
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
Distributør
Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
420  g/kg  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Areal udenfor vækstsæsonen) 3,00 kg/ha  0,333 BI/kg
(Vinterraps) 3,00 kg/ha  0,333 BI/kg
(Vintersæd) 3,00 kg/ha  0,333 BI/kg
(Vårraps) 3,00 kg/ha  0,333 BI/kg
(Vårsæd) 3,00 kg/ha  0,333 BI/kg
(Ærter) 3,00 kg/ha  0,333 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
48-17
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer, i ikke spiselige havebrugs­, planteskole­ og skovkulturer samt jernbaner. Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt til selektiv ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af specielt udstyr.
Behandlingsfrist
Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
På arealer hvortil offentligheden har adgang, må midlet ikke anvendes i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Kæmpebjørneklo og hestehov må bekæmpes nærmere end 2 m fra vandmiljøet ved pensling eller ved håndholdt sprøjte.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 18. jan. 2001 31. dec. 2004 Roundup Dry
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup Dry
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.