Middeldatabasen   30. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Roundup Bio
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 20 og 640 l
Registreringsindehaver
Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
Distributør
Monsanto Crop Sciences Danmark A/S
Firmaets produktside
Roundup Bio
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
105,00 kr/l  (20. sep. 2022)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
360  g/l  glyphosat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Areal udenfor vækstsæsonen 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vinterraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vintersæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårraps 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Vårsæd 3,50 l/ha  0,286 BI/l
Ærter 3,50 l/ha  0,286 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 24,6 l/ha 0,0407 B/l
Miljøeffekt 40,3 l/ha 0,0248 B/l
I alt 15,3 l/ha 0,0655 B/l
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
48-16
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til: 1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. 2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer. 3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr. 4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer. 5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.
Behandlingsfrist
Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. dec. 2009 30. jun. 2022 Roundup Bio, reg.nr. 48-16
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. apr. 2010 31. dec. 2023 Off-label godkendelse af Roundup Bio, reg.nr. 48-16, til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt ved hhv. bredsprøjtning i april/maj inden kulturens udspring og til afskærmet sprøjtning april-oktober. Vejledning fås hos Danske Juletræer, https://www.christmastree.dk
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. apr. 2011 31. dec. 2023 Off-label godkendelse af Roundup Bio, reg.nr. 48-16, til ukrudtsbekæmpelse i aronia, blåbær, ribs, solbær og stikkelsbær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 25. okt. 2011 31. dec. 2023 Godkendelse af Roundup Bio, reg.nr. 48-16, til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i purløg til frø
Mindre anvendelse / Off-label godk. 4. sep. 2012 31. dec. 2023 Godkendelse af Roundup Bio, reg.nr. 48-16, til mindre anvendelse i nordmannsgran juletræs- og klippegrøntkulturer med splitdoseringer (lave doseringer) i træernes vækstsæson fra medio maj til medio juli
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. dec. 2012 31. dec. 2023 Godkendelse af Clinic 360 SL, Dan-Kvik 360, Glyfonova 360 SL, Glyfonova 450 Plus, Glyfonova 480, Glyfonova Plus, Glyphogan, Glyphomax, Glyphomax Plus, Jablo Glyfosat, ND Glyphosat 360 og Roundup Bio (reg.nr. 48-16) til mindre anvendelse i lucerne.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. jul. 2014 31. dec. 2023 Godkendelse af Roundup Bio, reg.nr. 48-16, til mindre anvendelse mod ukrudt i elefantgræs til tækkerør
Afmeldt / registrering trukket 1. jul. 2022 31. dec. 2023 Roundup Bio, reg.nr. 48-16, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. jan. 2024 31. dec. 2099 Roundup Bio, reg.nr. 48-16, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
G / 9
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Fenix, LFS Aclonifen, Ronstar Expert
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Centium 36 CS, Command CS, Lamdex, Stomp CS
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 2 lSenest 10 dage før høst Korn til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst.
Korn Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 3 lSenest 10 dage før høst Korn til udsæd må ikke behandles. Sprøjtning udføres, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl. Kvikken bør på sprøjtetidspunktet være i aktiv vækst.
Raps Kvik, nedvisning, tokimbladet ukrudt 3 lSenest 10 dage før høst Sprøjtning udføres, når vandindholdet i frøene er under 30%. Dette stadie indtræffer normalt, når størsteparten af skulperne er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning.
Ærter Kvik, <25 skud pr. kvadratmeter 2 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skifter farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul. Specielt til anvendelse af den lave dosering (2 liter/ha) er det meget vigtigt at sprøjtebetingelser og teknik er de bedst mulige.
Ærter Kvik, >25 skud pr. kvadratmeter 3 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skifter farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul.
Ærter Nedvisning 4 lSenest 10 dage før høst Ærterne behandles, når 70-75% af marken har skifter farve fra gulgrøn til gulbrun. Ærterne fra de øverste bælge bør være faste og kunne flækkes med 2 fingre. På dette tidspunkt er ærternes nederste bælge mellembrune, de midterste bælge lysebrune; den øverste bælg er lysegrøn til lysegul.
Hestebønner Nedvisning 4 lSenest 10 dage før høst Behandling i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort.
Stub Frøukrudt, spildkorn 1,5-2 lEfter høst på småt ukrudt i vækst  
Stub Kvik 3-4 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade  
Stub efter frøgræs Genvækst af frøgræs, kvik 4-6 lEfter høst, når kvik er i genvækst og har 3-6 aktive blade Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3-6 aktive blade, kan der behandles med Roundup Bio. Behandlingen med Roundup Bio bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen. Generelt anvendes 4 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser.5-6 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter.
Græs Frøukrudt, kvik 4-6 lSe bemærkninger Omlægning af græs: For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst med 3-6 blade. Før en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling. Dosering: Kvik og andre bredbladede græsser: 4,0 l/ha Smalbladede græsarter: 5,0-6,0 l/ha.
Græs Græsukrudt, kvik 4 lSe bemærkninger Græs før sidste slæt: Roundup Bio anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Afgrøden kan bl.a. anvendes til hø, afgræsning, staldfodring, ensilering eller pillefabrikation. Græsset og kvikken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15 - 20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset. Dosering : 4,0 l/ha.
Hestebønner Kvik 3 lSenest 10 dage før høst Behandling i hestebønner udføres 10-14 dage før planlagt høst. Det rette sprøjtetidspunkt finder man lettest ved at følge bælgenes udvikling. Sprøjt når ca. 3/4 af bælgene har skiftet farve til helt sort.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring Græsukrudt, kvik, spildkorn 1,5-4 lSe bemærkninger Direkte såning: Anvendes Roundup Bio i forbindelse med direkte såning, fjernes halm og andet plantemateriale. Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket. Dosering: Ny fremspiret tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs og spildkorn : 1,5 l/ha Kvikbekæmpelse : 3,0 - 4,0 l/ha.
Frugtplantager, Skovbrug Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 3-6 lSe bemærkninger Bedste behandlingstidspunkt er om foråret/forsommeren, når ukrudtet er i god vækst. Anvend afskærmet sprøjtning. Pas på vinddrift. Roundup Bio må ikke komme i berøring med træernes løv eller rodskud, idet træerne da kan skades betydeligt, især i midten af juni vil der være større risiko for skade på træerne pga. Fremkomne rodskud. Dosering: 3,0-6,0 l/ha Kvik og andre græsser bekæmpes med 3 liter/ha. Mod tokimet flerårigt rodukrudt anvendes højeste dosering.
Kæmpegran (Grandis), Nordmannsgran, Rødgran Græsukrudt, kvik, tokimbladet ukrudt 3-3,5 lSe bemærkninger Grankulturer: I Rødgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan Roundup Bio anvendes om efteråret, når strækningsvæksten er afsluttet og årsskuddene er modne og endeknopperne er dannede. Tidligst når granerne er rodfaste på blivende sted. Dosering: 3,0-3,5 l/ha i 400 - 500 l vand/ha.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 0 ºC >15 ºC  
Luftfugtighed   >70 % 100 %
Timers tørvejr 4   6    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Glyphosat er et systemisk middel, der alene optages gennem bladene. Virker ved at blokere dannelsen af visse aminosyrer, så væksten går i stå. Transporteres i sivævet til alle vækstpunkter - også i planternes rødder og udløbere. Behandlede planter gulfarves og nedvisner efter en periode afhængig af vejrforholdene.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerhejre 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agerkål 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agermynte 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agerrævehale 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agersennep 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agersnerle 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agerstedmoder 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agersvinemælk 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Agertidsel 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. bjørneklo 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. hirse 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. hvene 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. kællingetand 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. rajgræs 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. rapgræs 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. røllike 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Alm. svinemælk 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Amarant 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Amarant 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Blød hejre 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Brombær 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsenligt over småplantestadiet
Butbladet skræppe 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Byg spildkorn 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Døvnælde 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Engrapgræs 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Engsvingel 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Enårig rapgræs 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Ferskenpileurt 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Flyvehavre 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Fløjlsgræs 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Fodervikke 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Fuglegræs 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Følfod 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet. God effekt i landsforsøg af 2-3 l/ha.
Gederams 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Glat vejbred 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Gold hejre 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Gul okseøje 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Gulaks 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hamp-hanekro 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hanekro 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Haremad 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Havre spildkorn 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hejrenæb 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hindbær 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hundegræs 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hvede spildkorn 1-2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hvidkløver 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hvidmelet gåsefod 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Hyrdetaske 1 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Høj sødgræs 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Ital. rajgræs 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Knold-fladbælg 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kornblomst 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kornvalmue 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Krumhals 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kruset skræppe 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Krybende potentil 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Krybhvene 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kvik 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Kærgaltetand 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lav ranunkel 4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Liden nælde 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lucerne 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lugtløs kamille 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Lysesiv 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Markforglemmigej 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Markærenpris 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Mosebunke 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Mælkebøtte 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Raps 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Rød tvetand 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Rødsvingel 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Skvalderkål 5-6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Snerlepileurt 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Sort natskygge 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Spildkartofler 2-3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Star 4-5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Stor nælde 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Storkenæb 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Stortoppet hvene 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Surkløver 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Tagrør 3 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Timothe 3-4 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Vandpileurt 6 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Vejpileurt 2 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
Ørnebregne 5 l/ha Håndbog om Roundup, Monsanto Effekt mod planter væsentligt over småplantestadiet
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Øjenkontakt: Skyl omgående med store mængder vand. Kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres nemt. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. Vask angrebet hud med store mængder vand. Vask tøj før genbrug. Indånding: Anbring i frisk luft. Indtagelse: Opkastning må ikke fremtvinges. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Råd til læger: Behandles symptomatisk. Undersøg for pulmonal dysfunktion. Mål blodtrykket. Ingen diagnostiske symptomer på systemisk forgiftning med dette produkt. Hold patienten under observation, indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil. Antidot: Behandling med atropin og oximer er uegnet.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Roundup Bio
Sikkerhedsdatablad
Roundup Bio
Vejledning i Planteværn  2021
Side 295 til 309
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.