Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Asulox (disp. til og med 2021)
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
405,00 kr/l  (28. sep. 2021)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  asulam
Behandlingsindeks:  (midlertidigt)
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 l/ha  0,500 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 43,0 l/ha 0,0232 B/l
Miljøeffekt 38,0 l/ha 0,0263 B/l
I alt 6,73 l/ha 0,149 B/l
 
Pesticidafgift: 38 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
501-58
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2021: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 15. april 2021 til 23. juli 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 23. juli 2021.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Der skal anvendes båndsprøjte. Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Initial godkendelse 1. aug. 1999 11. mar. 2001 Asulox - initial godkendelse
På forbudsliste 1. jan. 2008 7. mar. 2008 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 1. jan. 2009 17. mar. 2009 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 16. jul. 2009 17. mar. 2010 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 19. jul. 2010 14. mar. 2011 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 14. jun. 2011 18. mar. 2012 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 17. jul. 2012 18. mar. 2013 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 17. jul. 2013 18. mar. 2014 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 17. jul. 2014 18. mar. 2015 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 17. jul. 2015 20. mar. 2016 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 20. jul. 2016 13. mar. 2017 Asulox - forbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 5. jul. 2017 6. mar. 2018 Asulox, reg.nr. 501-51, anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 6. jul. 2018 6. mar. 2019 Asulox, reg.nr. 501-52, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 5. jul. 2019 14. apr. 2020 Asulox, reg.nr. 501-55, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 28. jul. 2020 14. apr. 2021 Asulox, reg.nr. 501-56, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation
På forbudsliste 24. jul. 2021 31. dec. 2099 Asulox, reg.nr. 501-58, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Asulox (disp. til og med 2021)
Sikkerhedsdatablad
Asulox (disp. til og med 2021)
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.