Middeldatabasen   14. juni 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Asulox
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Distributør
UPL Europe Ltd. (tidligere: United Phosphorus Ltd.)
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
405,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  asulam
Behandlingsindeks:  (midlertidigt)
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,00 l/ha  0,500 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 43,0 l/ha 0,0232 B/l
Miljøeffekt 38,0 l/ha 0,0263 B/l
I alt 6,73 l/ha 0,149 B/l
 
Pesticidafgift: 38 kr. pr. l

Godkendelse  Salg og anvendelse af midlet er forbudt i Danmark, men Miljøstyrelsen har meddelt dispensation for en begrænset periode til nedennævnte afgrøder.
Registreringsnummer
501-58
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2021: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. Dispensation til anvendelse gælder i perioden 15. april 2021 til 23. juli 2021. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 23. juli 2021.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Der skal anvendes båndsprøjte. Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Dispensation 15. apr. 2021 23. jul. 2021 Dispensation til anvendelse af Asulox, reg.nr. 501-58, i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl, avlet på kontrakt i 2021.
På forbudsliste 24. jul. 2021 31. dec. 2099 Asulox, reg.nr. 501-58, Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Anvendelse  
Resistensrisiko
Asulox hører til resistensgruppe I (DHP syntase hæmmere). Der er ikke fundet resistens overfor denne gruppe af midler, og risikoen for resistens vurderes at være lav. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
I / 18
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæsken: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Tanken fyldes halvt op med rent vand, og omrøringen startes. Asulox hældes i tanken, som efterfyldes med vand. Sørg hele tiden for god omrøring. Ved omgang med sprøjtemidler, bør altid anvendes egnede værnemidler, herunder handsker og beskyttelsesbriller. Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/ beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Asulox® i fyldestationen. Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført. Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.
Rengøring
Indvendig rengøring for marksprøjter med præparatfyldeudstyr: Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange. 1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. 2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion. Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Betanal, Betanal Classic, Herbasan
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Gulerødder til frøavl, Morgenfrue til frøavl, Persille til frøavl, Skorzonerrod til frøavl, Spinat til frøavl Tokimbladet ukrudt 1-2 lAfgrødens stadium 12-13 Asulox anvendes med 1 x 2,0 liter pr. ha eller i split-dosering med 2 x 1,0 liter pr. ha. Ved split-dosering skal der være 1-2 uger mellem behandlingerne, og der må maks. anvendes 100 liter vand pr. hektar. Asulox udsprøjtes med båndsprøjteudstyr der giver et sprøjtebånd på 20 cm, og der anvendes en rækkeafstand på 50 cm. For at opfylde kravet om afdriftsreduktion og udsprøjtning i maks. 100 liter vand pr. ha foreslås eksempelvis en Lechler 8002 E MS eller POM dyse. Asulox bør ikke anvendes i samme arbejdsgang som der foretages en mekanisk renholdelse af afgrøden. Der kan ved mekanisk renholdelse ophvirvles fine jordpartikler (støv), som inaktiverer aktivstoffet og medfører en nedsat effekt af Asulox.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 8-10 ºC 14-16 ºC 20 ºC
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 6   8    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Asulam optages primært via bladene. Asulam er et systemisk herbicid, som transporteres rundt i planterne. Det virker ved at blokere for celledelingen i vækstpunkterne, hvorved væksten stoppes.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agerkål  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Agerstedmoder  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Brandbæger  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Burresnerre  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Enårig rapgræs  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Ferskenpileurt  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Fuglegræs  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Hanekro  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Hvidmelet gåsefod  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Hyrdetaske  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Kamille  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Raps  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Rød tvetand  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
Snerlepileurt  l/ha Vurderet ud fra oplysninger i ældre håndbøger
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Frisk luft. Ved vedvarende ubehag, kontakt læge/skadestue. Medbring denne brugsanvisning. Indtagelse: Giv rigeligt med vand at drikke. Opkastning kan fremprovokeres. I tilfælde af indtagelse af store mængder eller ved vedvarende ubehag, kontakt læge/skadestue. Medbring denne brugsanvisning. Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Kontakt læge/ skadestue ved vedvarende ubehag. Medbring denne brugsanvisning. Øjenkontakt: Skyl med vand i mindst 15 minutter. Under skylningen spiles øjet godt op, og eventuelle kontaktlinser fjernes. Ved vedvarende synsforstyrrelser søg læge/skadestue.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Asulox
Sikkerhedsdatablad
Asulox
Vejledning i Planteværn  2010
Side 125
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.