Middeldatabasen   14. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Safari
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Safari 50 WG, DPX-66037, DPX 66037, DPX 66 037
Pakningsstørrelse
120 g
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Safari
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
7,40 kr/g  (17. sep. 2018)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  triflusulfuron-methyl
(~ 486  g/kg  triflusulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Roer) 90,0 g/ha  0,0111 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2.146 g/ha 0,0005 B/g
Miljøadfærd 207 g/ha 0,0048 B/g
Miljøeffekt 4.566 g/ha 0,0002 B/g
I alt 182 g/ha 0,0055 B/g
 
Pesticidafgift: 0,615 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-153
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, cikorie og julesalat.
Behandlingsfrist
Må i rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end i vækststadium 11-31. Må i julesalat og cikorierødder ikke anvendes senere end i vækststadium 11-39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder triflusulfuron-methyl ikke anvendes tidligere end de i brugsanvisningen angivne vækststadier (Spe1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. sep. 2015 31. maj 2018 Safari, reg.nr. 3-153
På forbudsliste 1. dec. 2019 31. dec. 2099 Safari, reg.nr. 3-153, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Safari tilhører virkemåde gruppen: HRAC gruppe: B Der er krydsresistens mellem alle midler indenfor samme virkemåde gruppe, derfor skal der ved konstanteret resistens anvendes et middel fra en anden virkemåde gruppe. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. Safari, Ally SX, Express SX, eller Harmony Plus SX, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er i Danmark fundet tilfælde af resistens i alm. fuglegræs, hanekro, hyrdetaske, kamille og kornvalmue over for sulfonylurea produkter.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde Safari direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes evt. olie. Se endvidere etiketten for blandingspartneren. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes straks. Blandinger med andre midler: Græsukrudtsmidler bør udbringes separat, da deres effekt forringes ved blanding med andre roeukrudtsmidler.
Rengøring
Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 liter tank) og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR™ EXTRA pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal. 4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR™ EXTRA pr. 10 liter vand. 5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2. med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3. også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes igang mens der køres hjem. Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3. (vaskning), skal tanken fyldes helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2. og 5. kommer i god kontakt med alle indvendige flader i tanken.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Belvedere, Betanal Classic, Betanal Power, Betasana 160, ECP Metafol 700, Goliath, Goltix 70 WG, Goltix SC 700, Herbasan, Kemifam Power, Kontakt 320 SC, Nortron SC, Pirimor G, Rubric, SweDane Betasana 160, SweDane Metafol 700, Target 700, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Magtrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Agil 100 EC, Betanal, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
ATR Clopyralid, Cliophar 600 SL, LFS Clopyralid 72 SG, Matrigon 600 SL, Matrigon 72 SG, YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Bederoer, Rødbeder Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 10-31 1 x 15 g/ha eller 2 x 7,5 g/ha med 7-14 dages interval. Max. 15 g Safari pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist senest 90 dage før høst.
Cikorie, Julesalat Tokimbladet frøukrudt 15 g +
0,5 l Olie
Afgrødens stadium 10-39 1 x 15 g/ha eller 2 x 7,5 g/ha med 7-14 dages interval. Max. 15 g Safari pr. ha pr. sæson. Behandlingsfrist senest 90 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
I tilfælde af at en sukkerroe, foderroe eller rødbede skal omsås kan der sås sukkerroer, foderroer, rødbeder, vårbyg eller linser indenfor 4 måneder efter en behandling med Safari, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel partners etikette. I tilfælde af at en cikorie eller julesalat skal sås om, så gælder der, baseret på nuværende viden, at kun sukkerroer kan sås indenfor 4 måneder efter en behandling med Safari, forudsat det er i overensstemmelse med en eventuel partners etikette. Efterfølgende afgrøde: Kun korn kan sås i sammen kalenderår. Det følgende år er der ingen begrænsninger I hvad der kan sås, forudsat det er i overensstemmelse med en eventul partners etikette. Plantning / Såning af blomster, buske, træer eller anden specialafgrøde skal dog ikke ske indenfor 12 måneder fra en Safari behandling.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 7-8 ºC 12-24 ºC  
Luftfugtighed 40 % 80-95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Andet Safari virker bedst ved høj relativ luftfugtighed og når temperaturen er over 12°C. Afgrøden skal være sunde og i god vækst. Behandling i perioder med nattefrost eller temperaturer under 9°C frarådes, da der på kulde-stressede roer er risiko for kortvarig væksthæmning af afgrøden. Safari må først udsprøjtes 2-3 dage efter en frostperiode, når afgrøden igen er i god vækst. Midlertidig vækststandsning kan optræde ved udsprøjtning på dage med store temperaturudsving, d.v.s. udsving på mere end 15°C mellem dag- og nattemperatur. Gulfarvning/marmorering kan forekomme ved temperaturer over 22- 24°C.
Virkemåde
Triflusulfuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne, hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres triflusulfuron-methyl umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 3 x 20 g/ha  
Agersennep 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agerstedmoder 3 x 20 g/ha  
Agerstedmoder 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Agersvinemælk (rodukrudt) 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agertidsel (rodukrudt) 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Alm. brandbæger 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Alm. pengeurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Bleg pileurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Blød storkenæb 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Burresnerre 3 x 20 g/ha  
Burresnerre 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Enårig rapgræs 3 x 20 g/ha  
Ferskenpileurt 3 x 20 g/ha  
Fliget brøndsel 3 x 20 g/ha  
Forglemmigej 3 x 20 g/ha  
Fuglegræs 3 x 20 g/ha  
Fuglegræs 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Gul okseøje 3 x 20 g/ha  
Gulurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hanekro 3 x 20 g/ha  
Hanekro 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Haremad 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hundepersille 3 x 20 g/ha  
Hundepersille 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 3 x 20 g/ha  
Hvidmelet gåsefod 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 3 x 20 g/ha  
Hyrdetaske 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Kamille 3 x 20 g/ha  
Liden nælde 3 x 20 g/ha  
Liden nælde 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Lægejordrøg 3 x 20 g/ha  
Lægejordrøg 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Markærenpris 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Raps 3 x 20 g/ha  
Raps 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Rød tvetand 3 x 20 g/ha  
Rød tvetand 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Skivekamille 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Snerlepileurt 3 x 20 g/ha  
Snerlepileurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Sort natskygge 3 x 20 g/ha  
Sort natskygge 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Storkenæb 3 x 20 g/ha  
Storkronet ærenpris 3 x 30 g/ha Safari etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Vedbendærenpris 3 x 30 g/ha Safari etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 3 x 20 g/ha  
Vejpileurt 3 x 30 g/ha Safari etiketten God virkning ifølge etiketten
Vortemælk 3 x 30 g/ha Safari etiketten God virkning ifølge etiketten
Ærenpris 3 x 20 g/ha  
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P3
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Søg frisk luft. Indtagelse: Søg læge. Fremkald evt. opkastning, hvis den forgiftede er ved bevidsthed. Hudkontakt: Vask med sæbe og vand. Øjenkontakt: Skyl med rigeligt vand i mindst 15 min. Nødtelefon: 0046 8 454 2222.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Safari
Sikkerhedsdatablad
Safari
Vejledning i Planteværn  2019
Side 483
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.