Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

U46 M
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
U 46M, U46M, U 46 M, Herbatox MCPA
Pakningsstørrelse
5 og 10 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
U46 M
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
240,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  MCPA
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,67 l/ha  0,375 BI/l
Græs og kløver 2,70 l/ha  0,370 BI/l
Kartofler 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vintersæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårsæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 0,177 l/ha  5,64 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,51 l/ha 0,399 B/l
Miljøadfærd 2,31 l/ha 0,434 B/l
Miljøeffekt 5,01 l/ha 0,200 B/l
I alt 0,969 l/ha 1,03 B/l
 
Pesticidafgift: 160 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-7
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må kun anvendes én gang om året. Må ikke anvendes senere end BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang om året. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. jan. 2012 15. aug. 2027 U46 M, reg.nr. 347-7
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. mar. 2012 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse i nordmannsgran juletræer og pyntegrønt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. mar. 2012 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver til frø før høst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. jul. 2012 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse i planteskolekulturer, træfrugt (æble, pære, kirsebær og blomme) og buskfrugt (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. mar. 2014 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse i skov, juletræskulturer, læhegn og planteskolekulturer. Vejledning kan erhverves hos PC-Consult, Borupvej 102B, 4140 Borup, tlf. 5752 2005.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. apr. 2014 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse mod hvidkløver i engrapgræs i august måned
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jul. 2015 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse til bekæmpelse af agerpadderok på sporareal i drift
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. aug. 2015 15. aug. 2027 Godkendelse af U46 M (347-7) til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i kartofler

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen kendskab til resistente ukrudtsarter.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes 3/4 med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tåler let frost.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Balaya, Input EC 460, Kaiso Sorbie, Lenvyor, Nuance Max 75 WG, Propulse SE 250, Saracen M, Stabilan Extra, Starane 333 HL, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Express 50 SX, Fighter 480, Flurostar 180, Himalaya Pro, Medax Max, Pixxaro EC, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Agerkål, agerpadderok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, alm. pengeurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, svinemælde 1 lAfgrødens stadium 20-39 Må kun anvendes én gang om året. U46 M må ikke anvendes senere end 1 august.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed 60 % 70-90 %  
Timers tørvejr 2-3   4-6    
Virkemåde
Ingen oplysninger

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Hud: Fjern forurenede klædningsstykker. Vask huden grundigt med rigeligt vand og sæbe. Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Søg læge. Indånding: Ro, frisk luft. Søg læge. Øjenkontakt: Skyl med rindende vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg øjenlæge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
U46 M
Sikkerhedsdatablad
U46 M
Vejledning i Planteværn  2024
Side 329 til 331
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.