Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Metaxon
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
10 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Metaxon
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
240,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  MCPA
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,67 l/ha  0,375 BI/l
Græs og kløver 2,70 l/ha  0,370 BI/l
Kartofler 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vintersæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
Vårsæd 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 0,177 l/ha  5,64 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,51 l/ha 0,399 B/l
Miljøadfærd 2,31 l/ha 0,434 B/l
Miljøeffekt 5,01 l/ha 0,200 B/l
I alt 0,969 l/ha 1,03 B/l
 
Pesticidafgift: 160 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.
Behandlingsfrist
Må kun anvendes én gang om året. Må ikke anvendes senere end BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang om året. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. maj 2011 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse mod agerpadderok på banelegemer
Godkendt 3. okt. 2011 15. aug. 2027 Metaxon, reg.nr. 347-5
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. feb. 2012 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse til bortsprøjtning af hvidkløver til frø før høst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. mar. 2012 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse i nordmannsgran juletræer og pyntegrønt
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. jul. 2012 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse i planteskolekulturer, træfrugt (æble, pære, kirsebær og blomme) og buskfrugt (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. maj 2013 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse i kartofler
Mindre anvendelse / Off-label godk. 11. apr. 2014 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse mod hvidkløver i engrapgræs i august måned
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. jul. 2015 15. aug. 2027 Godkendelse af Metaxon (347-5) til mindre anvendelse til bekæmpelse af agerpadderok på sporarealer

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen kendskab til resistente ukrudtsarter.
Resistensklasse
O / 4
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes 3/4 med rent vand. Midlet tilsættes under omrøring, og der fyldes op med vand. Der bør være konstant omrøring under tilberedning og sprøjtning. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes samme dag, den er tilberedt.
Rengøring
1. Umiddelbart efter afsluttet behandling skal tanken skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet bør sprøjtes ud på den netop behandlede mark. Husk også at rengøre den udvendige side af sprøjten. 2. Under rengøringen aktiveres alle ventiler/haner, så alle slanger bliver rengjorte. Endvidere skal sprøjten tømmes helt mellem hver skylning. 3. Fyld sprøjten med vand og tilsæt 0,3 liter 3-dobbelt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. salmiakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Tøm tanken gennem bommen/dysen over afgrøde/mark eller biobed og skyl tanken/bommen med rent vand. 4. Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten. 5. Gentag trin 2. 6. Skyl tanken/sprøjten grundigt i 5 minutter samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem bommen/dysen. Tankspuledyse: Er en sådan monteret, lettes rengøringen meget, da der spares både tid og vand. I stedet for at anvende en fuld tank, som beskrevet ovenover i trin 2, er det i stedet nok at fylde 100-150 liter vand i en 1000 liters tank (10-15 %), og så lade tankspuledysen arbejde i den angivne tid. Tankspuledysen anvendes også ved skylninger med rent vand, eftersom den sikrer, at tanken skylles overalt indvendigt.
Opbevaring
Bør opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Accurate Max, Amistar, Balaya, Catch, Cleave, Cossack OD, Cycocel 750, Entargo, Hussar OD, Hussar Plus OD, Input EC 460, Juventus 90, Kaiso Sorbie, Kayak, Lamdex, Lenvyor, LFS Azoxystrobin, Nuance Max 75 WG, Primus XL, Proline EC 250, Propulse SE 250, Saracen M, Stabilan Extra, Starane 333 HL, Starane XL, Tomahawk 200 EC, Trimaxx M, Zypar, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ally 20 SX, Ampect, Ariane FG S, ATR Azoxystrobin, Azaka, CCC 750, Curbatur, Evure Neo, Flurostar 180, Flurostar XL, Glacis, Globaztar 250 SC, Harmony 50 SX, Himalaya Pro, LFS Prothioconazol, LFS Trinexapac-ethyl, Mavrik, Medax Max, Medax Top, Mirador, Mirador 250 SC, Mixin, Moddevo, Moddus M, Moddus Start, Moxa, Mustang forte, Nicanor SG, Optimus Max, Pixxaro EC, Profound, Proline Xpert EC 240, PRO-Tector, Ricorso, Savvy, Sonis, Stemper, Stomp CS, Tridus 250, Zaftra AZT 250 SC, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Adimax, Cerone, Foxtrot, LFS Ethephon + mepiquat-chlorid, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, Primera Super, Serrate, Terpal, YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Korn Agerkål, agerpadderok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, alm. pengeurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, svinemælde 1 lAfgrødens stadium 20-39 Må kun anvendes én gang om året. Metaxon må ikke anvendes senere end 1 august.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 12 ºC 20 ºC 25 ºC
Luftfugtighed 60 % 70-90 %  
Timers tørvejr 2-3   4-6    
Virkemåde
MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt i hele planten herunder også ud i udløberne på flerårige ukrudtsarter som agertidsel og agerpadderokke. MCPA har auxinvirkning og forårsager ukontrolleret vækst i følsomme planter. Der kan ske rodoptagelse af MCPA og midlet har en vis persistens i jord. Det betyder, at der i en periode efter behandling af et areal ikke kan sås følsomme afgrøder som eksempelvis roer og raps.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS05
Ætsende
Ætsende
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Hud: Fjern forurenede klædningsstykker. Vask huden grundigt med rigeligt vand og sæbe. Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Søg læge. Indånding: Ro, frisk luft. Søg læge. Øjenkontakt: Skyl med rindende vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg øjenlæge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Metaxon
Sikkerhedsdatablad
Metaxon
Vejledning i Planteværn  2024
Side 329 til 331
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.