Middeldatabasen   29. september 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Optica Meko-Mix
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Klarsø A/S
Distributør
DLA Agro A.m.b.A.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
45,00 kr/l  (25. apr. 2001)
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  mechlorprop-P
200  g/l  2,4-D
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,81 l/ha  0,356 BI/l
(Græs og kløver) 3,10 l/ha  0,322 BI/l
(Vintersæd) 2,57 l/ha  0,389 BI/l
(Vårsæd) 2,12 l/ha  0,472 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
49-9
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes erhvervsmæssigt til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs med 2,0-2,5 liter pr. ha om foråret efter høst af frøgræs eller høst af hvidkløver, samt til bekæmpelse af ukrudt med 1,7-2,5 liter pr. ha om foråret i græs og enge og etablerede græsarealer.
Behandlingsfrist
Hold malkekvæg borte fra behandlede arealer i 2 uger. Må kun anvendes én gang om året. Må ikke anvendes efter den 1. august.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen oplysninger
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 17. feb. 1997 31. dec. 1999 Optica Meko-Mix
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R36 Irriterer øjnene.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.