Middeldatabasen   22. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Primera Super
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Primera Super
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
208,00 kr/l  (20. sep. 2023)
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
69  g/l  fenoxaprop-P-ethyl
(~ 63,6  g/l  fenoxaprop-P)
75  g/l  mefenpyr-diethyl
(~ 63,7  g/l  mefenpyr)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 1,000 l/ha  1,00 BI/l
Vintersæd 1,000 l/ha  1,00 BI/l
Vårsæd 1,000 l/ha  1,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøadfærd 65,7 l/ha 0,0152 B/l
Miljøeffekt 149 l/ha 0,0067 B/l
I alt 5,87 l/ha 0,170 B/l
 
Pesticidafgift: 26 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-432
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes én gang per vækstår til bekæmpelse af flyvehavre, vindaks og agerrævehale om foråret i vårbyg, vårbyg med udlæg af kløver, rødsvingel og engsvingel til frø, vårhvede, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale samt bekæmpelse af flyvehavre på brakarealer, eller til bekæmpelse af vindaks og agerrævehale om efteråret i vinterhvede, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end i vækststadium BBCH 39.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må kun anvendes én gang per vækstår (1. august - 31. juli). Græs fra brakarealer må ikke bruges til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. nov. 2013 15. aug. 2026 Primera Super, reg.nr. 18-432
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. apr. 2016 15. aug. 2026 Godkendelse af Primera Super (18-432) til mindre anvendelse mod græsukrudt i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 16. aug. 2026 31. dec. 2099 Godkendelse af Primera Super (18-432) til mindre anvendelse mod græsukrudt i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl forlænget mens Primera Super er under revurdering.
Under revurdering 16. aug. 2026 31. dec. 2099 Primera Super, reg.nr. 18-432, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme end ACCase hæmning enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte mellem midlerne. Specielt hvis der i en vintersædsafgrøde sprøjtes både efterår og forår er det vigtigt at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer. Der er på visse lokaliteter fundet agerrævehale der er resistent over for Primera Super. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse. Det gælder også ved anvendelse under unormale kulturbetingelser. Ligeledes kan sælger ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
A / 1
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Til behandling med midlerne Ally, Logran 20 WG, Primus, Synergy, Banvel 4S, Basagran og hormonmidler skal der holdes en afstand på mindst 10 dage før og efter en sprøjtning med Primera Super.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken halvt med vand. Under omrøring tilsættes Primera Super, herefter tilsættes evt. blandingspartner under fortsat vandopfyldning. Isoblette eller tilsvarende additiv tilsættes til sidst.
Rengøring
Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Det anbefales at gennemskylle sprøjten med rent vand lige efter sprøjtningens afslutning for at undgå, at sprøjtevæsken tørrer ind, og herefter rengøre sprøjten som normalt med vand og rengøringsmiddel. Der anvendes et ammoniumsbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.
Opbevaring
Bør opbevares ved temperaturer over -5 grader Celsius
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, DFF, Entargo, Express 50 SX, Flexity, Flight Xtra, Input EC 460, Lamdex, Nuance Max 75 WG, Pixxaro EC, Proline EC 250, Propulse SE 250, Starane 333 HL, Stomp CS
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Boxer, Curbatur, Cycocel 750, Flurostar 180, Folicur Xpert EC 240, Glacis, Harmony Plus 50 SX, LFS Prothioconazol, Profound, Proline Xpert EC 240, Prosaro, PRO-Tector, Ratio Super 50 SX, Tomahawk 200 EC
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate Max, Ally 20 SX, Atlantis OD, ATR Floclopy, Broadway, Catch, Cleave, Cossack OD, Cuadro NT, Fighter 480, Flurostar XL, Hussar OD, Hussar Plus OD, Lancelot, Metaxon, Mixin, Moddus M, Moddus Start, Mustang forte, Nicanor SG, Othello, Primus, Primus 250 WG, Primus XL, Rexade 440, Ricorso, Saracen Delta Max, Saracen M, Savvy, Starane XL, Tombo, Trimaxx M, Zypar, Mangansulfat 32
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Triticale, Vinterhvede Agerrævehale, vindaks 0,4-1 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på afgrødens stadium 11-23 Blanding med Stomp eller Boxer kan være en fordel med hensyn til resistensrisiko og virkningsspektrum. Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vinterhvede Agerrævehale, flyvehavre 0,8-1 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 13-39  
Triticale, Vinterbyg, Vinterrug Agerrævehale, flyvehavre 0,8-1 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 13-30  
Vinterhvede Vindaks 1 l +
0,4 l Isoblette
Afgrødens stadium 13-39  
Triticale, Vinterbyg, Vinterrug Vindaks 1 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 13-30  
Vårbyg, Vårbyg med udlæg af engsvingel, Vårbyg med udlæg af kløver, Vårbyg med udlæg af rødsvingel, Vårhvede Flyvehavre 0,8 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 14-25 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vårbyg, Vårbyg med udlæg af engsvingel, Vårbyg med udlæg af kløver, Vårbyg med udlæg af rødsvingel, Vårhvede Agerrævehale 0,8 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 14-30 Max. 1 behandling pr. vækstår.
Vårbyg, Vårhvede Vindaks 1 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 14-30  
Brakarealer Flyvehavre 1 l +
0,2 l Sprede-klæbemiddel
Afgrødens stadium 25-30 Primera Super kan anvendes frem til flyvehavrens stadium 30 (begyndende strækning). Max. 1 behandling pr. vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner for efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC 15-20 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   2    
Nattefrostrisiko   ingen  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Virkemåde
Primera Super optages af bladene og transporteres herfra til ukrudtsplanternes vækstpunkter, hvor Primera Super påvirker fedtsyresyntesen, hvilket bevirker, at opbygningen af cellemembranen forhindres. Formuleringen af Primera Super med en safener medfører, at vårbyg, vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale ikke påvirkes af aktivstoffet. Primera Super stopper ukrudtets vækst i løbet af 2-3 dage men den fulde effekt ses først efter 10-30 dage afhængig af vejrforholdene. Kulde, tørke og dårlig vækst af agerrævehale, vindaks og flyvehavre kan give nedsat effekt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger.
Førstehjælp
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestye ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og søg lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.
Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH208 Indeholder fenoxaprop-P-ethyl. Kan give allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Primera Super
Sikkerhedsdatablad
Primera Super
Vejledning i Planteværn  2021
Side 253 til 255
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.