Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Express ST
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Express
Pakningsstørrelse
(2 x 5 á 7.5 g) 10 tab.
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Express ST
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
31,41 kr/tab.  (12. jul. 2013)
Formulering
Brusetablet
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  tribenuron-methyl
(~ 482  g/kg  tribenuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 2,00 tab./ha  0,500 BI/tab.
Vintersæd 2,00 tab./ha  0,500 BI/tab.
Vårsæd 2,00 tab./ha  0,500 BI/tab.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2.020 tab./ha 0,0005 B/tab.
Miljøadfærd 105 tab./ha 0,0095 B/tab.
Miljøeffekt 743 tab./ha 0,0013 B/tab.
I alt 88,0 tab./ha 0,0114 B/tab.
 
Pesticidafgift: 1,41 kr. pr. tab.

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-12-2019, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-164
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn samt korn med udlæg af frøgræsser.
Behandlingsfrist
Må i korn samt korn med udlæg af frøgræsser ikke anvendes senere end 6 uger før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.
Forbehold
For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Den maksimale dosis i vårafgrøder i vækststadie 12-27 er 1,33 tablet Express ST/ha og i vækststadie 28-39 er den 2,0 tablet Ex-press ST/ha. For vinterafgrøder er den maksimale dosis om efteråret 1,0 tablet Express ST/ha i vækststadier over 11. Om foråret er den maksimale dosis 1,8 tablet Express ST/ha i vækststadie 12-29 og 2,0 tablet Express ST/ha i vækststadie 30-39. Der må højest anvendes de i brugsanvisningens angivne doseringer i de angivne vækststadier. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Off-label godkendelse 22. dec. 2010 30. nov. 2019 Off-label godkendelse af Express ST til ukrudtsbekæmpelse på golfbaner. Off-label godkendelse fås hos Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, tlf. 4326 2700.
Off-label godkendelse 4. mar. 2011 30. nov. 2019 Off-label godkendelse af Express ST til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i stivbladet svingel til frøavl
Godkendt 9. mar. 2011 31. maj 2018 Express ST, reg.nr. 3-164
Off-label godkendelse 13. sep. 2013 30. nov. 2019 Godkendelse af Express ST, reg.nr. 3-164, til mindre anvendelse mod bredbladet ukrudt i alm. rajgræs, ital. Rajgræs, rødsvingel, engrapgræs og hundegræs til frøproduktion i flerårige marker om efteråret.
Afmeldt / registrering trukket 1. jun. 2018 30. nov. 2019 Express ST, reg.nr. 3-164, Afmeldt i forbindelse med overførsel til nyt firma
På forbudsliste 1. dec. 2019 31. dec. 2099 Express ST, reg.nr. 3-164, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. ALLY®, EXPRESS® ST eller HARMONY®, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet enkelte tilfælde af resistens i Alm. Fuglegræs over for sulfonylurea produkter. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen specielle krav.
Opblandingsanvisninger
Tanken fyldes kvart med vand og midlet tilsættes. der fyldes op med vand. Sprede/klæbemiddel tilsættes lige før sprøjten er fuld. Citowett eller Lissapol kan anvendes. Ved blanding med andre præparater tilsættes Express først, og efter 3 - 5 minutters omrøring, tilsættes det andet produkt. Til sidst tilsættes klæbemiddel.
Rengøring
Rengøring af sprøjter med monteret tankspuledyse: BEMÆRK! Husk at tømme sprøjten heltmellem hver skylning/vask. Aktiver alle hanerog ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. 3. Fyld vand i tanken - 10-15% af tankkapaciteten (100-150 liter vand i en 1.000 litertank) og tilsæt 0,5 liter ALL CLEAR EXTRA pr. 100 liter vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal.4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR EXTRA pr. 10 liter vand. 5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Tøm sprøjten gennem bom ogd yser over et egnet areal. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken, kan punkt 3 også startes. Tankspuledysen og omrøringen skal holdes igang mens der køres hjem. Vaske- og skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker. Rengøring af sprøjter uden monteret tankspuledyse: I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten under punkt 3 (vaskning), skal tanken fyldes helt med vand. Sørg for, at skyllevandet under punkterne 2 og 5 kommer i god kontakt med alle indvendige flader i tanken.
Opbevaring
Tørt. Maksimalt 2 år.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar (Syngenta Nordics A/S), Basagran SG, Bentazon 480, Boxer (Syngenta Nordics A/S), Buctril EC 225, Bumper 25 EC, Catch, Cerone, Cleave, Cuadro 25 EC, Cuadro NT, DFF, Fastac 50, Folicur EW 250, Foxtrot, Inter-Trinex, Karate 2,5 WG, Kayak, Lexus 50 WG, Matrigon 72 SG, Metaxon, Mirador Forte, Moddus M, Moxa, Orius 200 EW, Pico 750 WG, Pirimor G, Primera Super, Primus XL, Proline EC 250, Proline Xpert, Riza, Rubric, Saracen Delta, Starane 333 HL, Starane XL, Stereo 312,5 EC, Stomp CS, Tebusha 25% EW, Tilt 250 EC (Syngenta Nordics A/S), Trimaxx, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Clopyralid, Basagran M75, Ceridor MCPA 750, Curbatur, Cycocel Extra, Diflanil 500 SC, Fidox EC, Fighter 480, Flurostar 180, Isomexx, Legacy 500 SC, LFS Clodinafop, LFS Clopyralid 72 SG, LFS Fenoxaprop-P + Mefenpyr, LFS Mefenpyr-Iodosulfuron-Mesosulfuron, LFS Prosulfocarb, LFS Prothioconazol, LFS Sulfosulfuron, LFS Trinexapac-ethyl, Mustang forte, Mystic 250 EC, NF-M 750, Optimus, Pixxaro EC, Primus (Dow AgroSciences Danmark A/S), Primus 250 WG, Propi 25 EC, Roxy EC, Saracen, Saracen Delta Max, Saracen M, Sempra 500 SC, Talius, Tomahawk 200 EC, Topik, Topik EC, Tridus 250, Troy, Zypar, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Accurate 20 WG, Alliance, Ally 20 SX, Ally SX, Atlantis OD, ATR Tribenuron, Cossack OD, Harass, Harmony 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Harmony Plus ST, Harmony Plus SX, Harmony SX, Helmstar 75 WG, Hussar, Hussar OD, Nicanor 20 SG, Nicanor SG, Nuance WG, Othello, Ratio Super 50 SX, Ratio Super SX, Ricorso, Savvy, YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vintersæd uden udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 1 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade)  
Vintersæd uden udlæg Fuglegræs, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, markforglemmigej, raps 2 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår når ukrudtet er i vækst  
Vintersæd uden udlæg Burresnerre 2 tab. +
0,6 l Starane 180S +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
April-maj under gode temperaturforhold og vækst i ukrudt Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme, opnås den bedste samlede effekt ved at udsprøjte Express ST tidligt og Starane 180 senere.
Vårsæd uden udlæg Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 2 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Forår på ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade)  
Korn med udlæg af græs til foder/grønne marker Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 1,33-2 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade) Stadie 12 - 27: Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium. Dosering: 1,33 tablet Express ST pr. ha + spredemiddel Stadie 28 - 39: Behandling foretages på ukrudtets 2-4 bladstadium Dosering: 2 tabletter Express ST pr. ha + spredemiddel.
Korn med udlæg af alm. rajgræs til frø, Korn med udlæg af engrapgræs til frø, Korn med udlæg af hundegræs til frø, Korn med udlæg af italiensk rajgræs til frø, Korn med udlæg af rødsvingel til frø Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 1 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Ukrudtets stadium 10-14 (0-4 løvblade) Godkendelsen lyder på alle nye sorter af de ovenfor nævnte arter. I enkelte af forsøgene er der set forbigående påvirkning af udlægget, uden påvirkning af udbyttet. Express ST kan evt. udsprøjtes i tankblanding med Oxitril CM eller Starane 180S.
Alm. rajgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Engrapgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Hundegræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Ital. rajgræs til frø efterår efter høst af dæksæd, Rødsvingel til frø efterår efter høst af dæksæd Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 1 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) Godkendelsen lyder på alle nye sorter af de ovenfor nævnte arter. I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og risiko for lille udbyttetab ved høst. Behandles når ukrudtet er i vækst igen efter høst og inden den 30. september.
Rajgræs udlagt i ren bestand efter høst Agersennep, bleg pileurt, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, raps 1 tab. +
0,15 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 10-12 (0-2 løvblade) Godkendelsen lyder på alle nye sorter. I enkelte forsøg er der set en lille påvirkning af frøgræsset, og risiko for lille udbyttetab ved høst. Sprøjtetidspunkt: Når ukrudtet har 0-4 blade og udlægget fuldt fremspiret med 2-3 blade og inden den 30. september. Express ST er testet i nyere sorter. Der tages derfor et vist forbehold i mod anvendelse i ældre sorter samt endnu ikke markedsførte sorter.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen kendte.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efteråret efter behandling med Express kan der sås korn, evt. med udlæg og vinterraps. Indtil videre bør der ikke plantes/sås specialkulturer (f.eks. roser) hvis der er brugt Express om foråret. Om foråret året efter behandling med Express er der ingen begrænsninger hvad der kan plantes/sås.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 7-25 ºC  
Luftfugtighed 40 % 95 %  
Jordfugtighed lav høj  
Timers tørvejr 1   4    
Virkemåde
Tribenuron-methyl er systemisk og optages hovedsageligt gennem bladene og transporteres til vækstpunkterne hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrerne valin og isoleucin. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. I tolerante planter inaktiveres tribenuron methyl umiddelbart efter optagelsen.

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Aftenpragtstjerne 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agersennep 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agerstedmoder 2 tab./ha Express ST etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Agersvinemælk (frøfremspiret) 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Agertidsel (frøfremspiret) 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Alm. pengeurt 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Alm. spergel 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Bleg pileurt 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Burresnerre 2 tab./ha Express ST etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Ferskenpileurt 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Fuglegræs 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Gul okseøje 2 tab./ha Express ST etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Gulurt 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hanekro 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Haremad 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Hyrdetaske 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Kornblomst 2 tab./ha Express ST etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Kornvalmue 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Krumhals 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Kruset skræppe 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Liden nælde 2 tab./ha Express ST etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Lugtløs kamille 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Lægejordrøg 2 tab./ha Express ST etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Markforglemmigej 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Mælkebøtte 2 tab./ha Express ST etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Natlimurt 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Raps 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Rød tvetand 2 tab./ha Express ST etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Skivekamille 2 tab./ha Express ST etiketten Effektiv virkning ifølge etiketten
Snerlepileurt 2 tab./ha Express ST etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
Sort natskygge 2 tab./ha Express ST etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Storkronet ærenpris 2 tab./ha Express ST etiketten Svag virkning ifølge etiketten
Vejpileurt 2 tab./ha Express ST etiketten God virkning ifølge etiketten (hvis bekæmpelse sker på kimbladstadiet)
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Indtagelse: Ubehag.
Førstehjælp
Hud: Vask med vand og sæbe. Indtagelse: Søg læge. Fremkald evt. opkastning. Behandling symptomatisk. På grund af den lave giftighed vil entydige forgiftningssymptomer ikke optræde. Symptomer kan være kvalme, hoved pine og diarré. Øjne: Skyl med rigeligt vand. Varer irritationen ved, søg læge. Behandling symptomatisk.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Klasse 9, 3.
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Express ST
Sikkerhedsdatablad
Express ST
Vejledning i Planteværn  2015
Side 449 til 453
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.