Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Aramo
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
382,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  tepraloxydim
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Kartofler) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Roer) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Ærter) 2,00 l/ha  0,500 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,871 l/ha 1,15 B/l
Miljøadfærd 107 l/ha 0,0094 B/l
Miljøeffekt 455 l/ha 0,0022 B/l
I alt 0,863 l/ha 1,16 B/l
 
Pesticidafgift: 127 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
19-110
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, bederoer, ærter, porrer, løg, hvidløg, skalotteløg, gulerødder samt planteskolekulturer.
Behandlingsfrist
Må i bederoer ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må i ærter og kartofler ikke anvendes senere end 35 dage før høst. Må i porrer, løg, hvidløg, skalotteløg, og gulerødder ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må ikke anvendes senere end 1. august.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. aug. 2009 31. maj 2015 Aramo
På forbudsliste 1. dec. 2016 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R38 Irriterer huden.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S35 Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Aramo
Sikkerhedsdatablad
Aramo
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.