Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Flight Xtra
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
216,00 kr/l  (11. sep. 2014)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
16  g/l  picolinafen
320  g/l  pendimethalin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Vintersæd 2,78 l/ha  0,360 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 2,86 l/ha 0,350 B/l
Miljøadfærd 1,59 l/ha 0,631 B/l
Miljøeffekt 10,0 l/ha 0,0998 B/l
I alt 0,926 l/ha 1,08 B/l
 
Pesticidafgift: 158 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-172
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.
Forbehold
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Sprøjteførere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding og påfyldning. Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke opbevares ved temperaturer over 28 ?C. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. okt. 2023 30. nov. 2025 Flight Xtra, reg.nr. 19-172 (BAS 701 02 H)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Flight Xtra
Sikkerhedsdatablad
Flight Xtra
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.