Middeldatabasen   15. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Lexus 50 WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Lexus, DPX KE459
Pakningsstørrelse
100 g
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Firmaets produktside
Lexus 50 WG
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
7,60 kr/g  (17. sep. 2018)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  flupyrsulfuron-methyl-Na
(~ 463  g/kg  flupyrsulfuron)
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 10,00 g/ha  0,100 BI/g
(Vintersæd) 20,0 g/ha  0,0500 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 g/ha 0,0000 B/g
Miljøadfærd 2.484 g/ha 0,0004 B/g
Miljøeffekt 3.552 g/ha 0,0003 B/g
I alt 1.462 g/ha 0,0007 B/g
 
Pesticidafgift: 0,099 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-163
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i vinterrug, vinterhvede og triticale ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i vinterbyg ikke anvendes senere end 4 måneder før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder flupyrsulfuron-methyl, kun anvendes en gang om året og maksimalt i en dosering på 10 g/ha om efteråret eller 20 g/ha om foråret. I splitdosering kan anvendes 10 g/ha om efteråret og 10 g/ha om foråret. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. aug. 2007 12. dec. 2017 Lexus - anvendelsesområde udvidet til at omfatte vinterbyg
På forbudsliste 13. dec. 2018 31. dec. 2099 Lexus, reg.nr. 3-163, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende. Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. ALLY®, EXPRESS® ST, HARMONY®, HARMONY® PLUS, LEXUS®, eller anden sulfonylurea, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet enkelte tilfælde af resistens over for sulfonylurea produkter i Danmark. I bl.a. Storbritanien er der fundet tilfælde af resistens i Ager-Rævehale. Der findes flere typer af resistens. Resistens overfor LEXUS® er metabolisme baseret. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effektivitet over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler. Anbefalinger: Hvis der er konstateret resistens over for LEXUS®, genbehandles marken hurtigst muligt med en anden type middel, der har effektiv virkning på de resistente ukrudtsarter. For agerrævehale, hvor der er konstateret resistens overfor både Lexus og "Fop-midler", er der på nuværende ingen midler der kan bekæmpe dem. Derfor kan løsningen være, at sprøjte både ukrudt og afgrøde bort med et glyphosat middel inden såning af en vårafgrøde, og i de følgende år lægge sædskifte om til vårafgrøder. Der kan også dyrkes vinterraps, hvor agerrævehale kan bekæmpes med Kerb® 500 SC. Valg af middel og dosering tilpasses efter den aktuelle ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold. Kontakt gerne DuPont for yderligere anbefaling.
Resistensklasse
B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde LEXUS® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet. Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.
Rengøring
Straks efter endt udsprøjtning af LEXUS® skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at “fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås. Rengøring af sprøjteudstyr efter LEXUS® Anvend ALL CLEAR® EXTRA der er specielt fremstillet til effektiv rengøring af udstyret. 1. Lige efter endt sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand. Skyllevandet kan evt. sprøjtes over den afgrøde, der lige er sprøjtet. Sprøjten tømmes helt ved at bundproppen åbnes. 2. Fyld sprøjten med vand og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® EXTRA pr. 100 l vand. Start pumpen. 3. Aktiver alle ventiler, så filtre, slanger og dyser kommer i kontakt med rengøringsmidlet. Skyl slanger og bom samt sprøjtebeholderen udvendig. Fyld efter i tanken med vand, så sprøjtebeholderen er helt fyldt, og lad rengøringsmidlet virke i 15-20 minutter med omrøringen i gang. 4. Tøm sprøjten gennem bom og dyser over et egnet areal. Sprøjten tømmes helt, ved at bundproppen åbnes. 5. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat ALL CLEAR® EXTRA. 6. Gentag trin 2-4. 7. Skyl tank og sprøjte grundigt i 5 minutter samtidig med, at skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser. Er der monteret tankspuledyse på sprøjten, lettes rengøringen meget, idet der både spares vand og tid. I stedet for at anvende fuld tank, som beskrevet i punkt 2, anvendes kun 10-15% af tankens kapacitet (til en tank på 1000 l anvendes 100-150 l vand tilsat ALL CLEAR® EXTRA). Efter at slanger og bom er skyllet med vaskeopløsning, lader man pumpe og tankspuledyse arbejde i ca. 15-20 minutter, inden vaskevandet tømmes ud gennem bom og dyser. Tankspuledysen anvendes også ved skylningerne med rent vand, da den sikrer, at tanken skylles overalt indvendig. Skyllevandet udledes på arealer, hvor det ikke kan skade træer eller afgrøder, og hvorfra det ikke kan løbe ud i vandløb, brønde eller kloakker.
Opbevaring
Tørt og køligt i tæt lukket emballage.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Activus 40 WG, Ally SX, DFF, Express ST, Express SX, Flight Xtra, Harmony Plus ST, Harmony Plus SX, Pico 750 WG, Saracen Delta, Stomp CS, Trimmer 50 SG, Trimmer 500 WG, Yaravita Gramitrel, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Accurate 20 WG, Alliance, Ally 20 SX, Atlantis OD, Boxer (Syngenta Nordics A/S), Diflanil 500 SC, Express 50 SX, Harmony Plus 50 SX, Isomexx, Legacy 500 SC, LFS Clodinafop, Nicanor 20 SG, Nicanor SG, Ricorso, Saracen Delta Max, Savvy, Sempra 500 SC, Topik, Topik EC, Trimmer SG, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
LFS Sulfosulfuron, Othello
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Triticale, Vinterbyg, Vinterhvede, Vinterrug Agerrævehale, tokimbladet ukrudt, vindaks 10 g +
0,1 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 11-13 (1-3-løvblade)  
Vinterhvede Agerrævehale, tokimbladet ukrudt, vindaks 10 g +
0,1 l Sprede-klæbemiddel
Efterår på ukrudtets stadium 11-13 (1-3-løvblade) Ved vækststart indtil græsukrudt når stadie 25.
10 g +
0,1 l Sprede-klæbemiddel
Forår fra vækststart indtil ukrudtets stadium 25
Vinterhvede Agerrævehale, tokimbladet ukrudt, vindaks 20 g +
0,1 l Sprede-klæbemiddel
Forår fra vækststart indtil ukrudtets stadium 25 Ved vækststart indtil græsukrudt når stadie 25.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Efterfølgende afgrøde: Der kan den følgende vækstsæson dyrkes korn med græsudlæg, vinter- og vårraps, majs, roer, samt markærter. Der kan ikke dyrkes hestebønner, hør, grønsager eller anden specialafgrøde, hverken det år Lexus er anvendt eller det følgende år. Omsåning af et areal behandlet med Lexus: Hvis en behandlet mark skal omsås, må der inden for 3 måneder efter behandlingen med Lexus kun sås vinter- og vårhvede. Herefter kan der i foråret efter en efterårs behandling, ved omsåning sås korn. Før såning bør der pløjes og harves i minimum 15 cm’s dybde. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn bør der ikke anvendes et sulfonylurea produkt f.eks. et produkt der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl eller andet sulfonylurea produkt.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2-4 ºC 2-10 ºC  
Luftfugtighed 40 % 80-95 %  
Jordfugtighed Lav Høj  
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Flupyrsulfuron er et systemisk sulfonylureamiddel der optages både gennem blade og rødder. Flupyrsulfuron transporteres til plantens vækstpunkter hvor det hæmmer dannelsen af aminosyrer. Det medfører at celledelingen i vækstpunkterne stopper. Effekt på ukrudtet ses som vækststandsning samt gult og sort farvede blade, senere døde hjerteskud. I græsukrudt løsnes topskuddet efter påvirkning. Synlig virkning ses 3-6 uger efter behandling afhængig af vækstforholdene. I tolerante planter inaktiveres flupyrsulfuron.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Hudkontakt: Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkelig med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Klasse 9, punkt 12(c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Lexus 50 WG
Sikkerhedsdatablad
Lexus 50 WG
Vejledning i Planteværn  2018
Side 272
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.