Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Panther
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Aventis CropScience Nordic A/S
Distributør
Aventis CropScience Nordic A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  isoproturon
50  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vintersæd) 1,11 l/ha  0,900 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
6-171
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation. Må kun anvendes i vintersæd på arealer, hvor der har været dyrket alm., ital., westerwoldisk eller hybrid rajgræs til frø i 2000. På arealer hvor der i 2000 er dyrket alm. rajgræs til frø, må doseringen højest være 2,0 liter/ha, mens doseringen på arealer hvor der i 2000 er dyrket italiensk, westerwoldisk eller hybrid rajgræs til frø, højest må være 2,5 liter/ha.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Anvendelsen må alene foretages af den, som ejer eller forpagter de arealer, der skal sprøjtes. I undtagelsestilfælde, hvor ejeren eller forpagteren ikke har sprøjtebevis/sprøjtecertifikat, må driftslederen/forvalteren anvende isoproturon, men dog højest på 10 ha per dag. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra drikkevandsboring. Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. dec. 1999 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud - Liste A (isoproturon) - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.