Middeldatabasen   14. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Select 240 EC (reg.nr. 509-2)
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nordisk Alkali AB
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
240  g/l  clethodim
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 0,800 l/ha  1,25 BI/l
(Kartofler) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Roer) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vinterraps) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Vårraps) 0,500 l/ha  2,00 BI/l
(Ærter) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
509-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, kartofler, vårraps, løg, ærter til modenhed samt i trækulturer.
Behandlingsfrist
Løg må ikke behandles senere end 30 dage før høst. Bederoer, kartofler, vårraps og ærter til modenhed må ikke sprøjtes senere end 2 måneder før høst. Ærtehalmen må ikke bruges til foder. Må ikke anvendes om efteråret efter 1. august.
Forbehold
Ærtehalmen må ikke bruges til foder. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. sep. 2007 1. apr. 2010 Select 240 EC - anvendelsesområde udvidet til at omfatte løg
På forbudsliste 1. jan. 2012 31. dec. 2099 Select 240 EC - anvendelsesforbud pga. manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Annex 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R52 Skadelig for organismer, der lever i vand.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
6.1, III Transporteres efter reglerne for begrænset mængde
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Select 240 EC (reg.nr. 509-2)
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.