Middeldatabasen   20. september 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Quartz
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,625 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Quartz
Anvendes indenfor
Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
520,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  diflufenican
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Vintersæd) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vårsæd) 0,150 l/ha  6,67 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,956 l/ha 1,05 B/l
Miljøeffekt 3,94 l/ha 0,254 B/l
I alt 0,770 l/ha 1,30 B/l
 
Pesticidafgift: 174 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-514
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede nordmannsgran til juletræer.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. maj 2012 31. dec. 2022 Godkendelse af Quartz til mindre anvendelse i gulerod, pastinak og persillerod. Registreringsindehaver: Niels Ege Nielsen, Limfjords.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2013 31. dec. 2022 Godkendelse af Quartz til mindre anvendelse i priklebede med planteskolekulturer
Godkendt 10. sep. 2013 31. dec. 2022 Quartz, reg.nr. 18-514
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. okt. 2013 31. dec. 2022 Godkendelse af Quartz til mindre anvendelse mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben
Mindre anvendelse / Off-label godk. 23. sep. 2014 31. dec. 2022 Godkendelse af Quartz (18-514) til mindre anvendelse mod ukrudt i etablerede nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 26. sep. 2014 31. dec. 2022 Godkendelse af Quartz (18-514) til mindre anvendelse mod ukrudt i kirsebær og blomme
Mindre anvendelse / Off-label godk. 6. okt. 2015 31. dec. 2022 Godkendelse af Quartz (18-514) til mindre anvendelse mod ukrudt i pære og æble
Under revurdering 1. jan. 2023 31. dec. 2099 Quartz, reg.nr. 18-514, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
F1 / 12
Virkning
Midlet har både kontakt- og systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt Enårig rapgræs, tokimbladet frøukrudt 0,24 lMedio marts Det anbefales at anvende Quartz i det tidlige forår, i en behandlingsstrategi med Logo. Quartz anvendes især mod pileurt-arterne, ærenpris, agerstedmoder, valmue, burresnerre, alm. brandbærer og enårig rapgræs. Quartz vil hæmme genfremspringen af frøukrudt og enårig rapgræs over den primære vækstsæson. Quartz giver bedst resultat udsprøjtet medio marts efterfulgt af en Logo behandling udsprøjtet sidst i april/begyndelsen af maj før knopbrydning.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Jordfugtighed   høj  
Nattefrostrisiko   ingen  
Andet  
Virkemåde
Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Sørg for frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse: Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Søg læge, medbring denne beholder eller etiket. Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Øjenkontakt: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 20 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelt kontaktlinser. Søg læge ved fortsat ubehag. Medbring denne brugsanvisning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Quartz
Sikkerhedsdatablad
Quartz
Vejledning i Planteværn  2021
Side 231 til 238
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.