Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Buctril EC 225
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Buctril 225 EC, Buctril EC, Buctril
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Buctril EC 225
Anvendes indenfor
a Produkt må kun anvendes erhvervsmæssigt, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
220,00 kr/l  (17. sep. 2018)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
225  g/l  bromoxynil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,78 l/ha  0,563 BI/l
(Græs og kløver) 1,78 l/ha  0,563 BI/l
Majs 1,70 l/ha  0,589 BI/l
Vintersæd 1,78 l/ha  0,563 BI/l
Vårsæd 1,78 l/ha  0,563 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,34 l/ha 0,747 B/l
Miljøadfærd 178 l/ha 0,0056 B/l
Miljøeffekt 4,21 l/ha 0,238 B/l
I alt 1,01 l/ha 0,990 B/l
 
Pesticidafgift: 118 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-590
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med og uden græsudlæg.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end vækststadium 32.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. jul. 2016 31. jul. 2019 Buctril EC 225
Off-label godkendelse 7. apr. 2017 31. jul. 2019 Godkendelse af Buctril EC 225 (reg.nr. 18-590) til mindre anvendelse til ukrudtsbekæmpelse i kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porre, sukkermajs og asparges
Under revurdering 1. aug. 2019 31. dec. 2099 Buctril EC 225 under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Buctril EC 225 indeholder aktivstoffet bromoxynil der tilhører gruppen af hydroxybenzonitriler, og HRAC gruppe C3. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
C3 + M
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret, inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015.
Opbevaring
Opbevares tørt og frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Adimax, Ally SX, Atlantis OD, Boxer (Syngenta Nordics A/S), CCC 750, Cossack OD, Cycocel 750, DFF, Express ST, Express SX, Fastac 50, Folicur EW 250, Harmony Plus ST, Harmony Plus SX, Hussar Plus OD, Karate 2,5 WG, Primera Super, Proline EC 250, Proline Xpert, Prosaro EC 250, Starane XL
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Activus 40 WG, Flurostar 180, Foxtrot, Harmony SX, Hussar OD, Mirador Forte, Nicanor 20 SG, Nuance WG, Pixxaro EC, Starane 333 HL, Stomp CS, Tomahawk 200 EC, Trimmer 50 SG, Zypar
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Vårsæd Tokimbladet frøukrudt 0,35-0,7 lAfgrødens stadium 12-31 Max 1 behandling per vækstår.
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 0,35-0,7 lEfterår på afgrødens stadium 12-16 Efterårsbehandling. Max 1 behandling per vækstår.
Vintersæd Tokimbladet frøukrudt 0,35-0,7 lAfgrødens stadium 23-31 Forårsbehandling. Max 1 behandling per vækstår.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
I tilfælde af omsåning, f.eks i forbindelse med udvintring af en efterårsbehandlet afgrøde, kan alle almindelige landbrugsafgrøder dyrkes. Ligeledes giver Buctril EC 225 ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde året efter anvendelse.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 2 ºC 10-15 ºC  
Luftfugtighed   høj  
Timers tørvejr 1   3    
Nattefrostrisiko   ingen risiko  
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Buctril EC 225 + Express kan i havre give en forbigående gulfarvning, især ved anvendelse i en kølig periode eller i en periode med store temperatursvingninger. Gulfarvningen er forbigående og normalt uden udbyttemæssige konsekvenser.
Virkemåde
Ingen oplysninger

Effektoversigt:
Problem Dosis Effekt1) Kilde Bemærkninger
Agersennep 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Agersennep 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Ferskenpileurt 0,7 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Forglemmigej 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Forglemmigej 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Forglemmigej 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Forglemmigej 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Fuglegræs 0,7 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Haremad 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Haremad 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Haremad 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Haremad 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Hvidmelet gåsefod 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Hyrdetaske 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Kamille 0,7 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Kornvalmue 0,35 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Kornvalmue 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Kornvalmue 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Raps 0,35 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Raps 0,35 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Raps 0,7 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Raps 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Rød tvetand 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vintersæd om efteråret ifølge etiketten
Rød tvetand 0,35 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Rød tvetand 0,7 l/ha Buctril-etiketten 90-100% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Snerlepileurt 0,7 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
Ærenpris 0,7 l/ha Buctril-etiketten 70-89% effekt i vårsæd ifølge etiketten
1)  ()  Utilstrækkelig effekt eller effekt ikke belyst , ()  Under 50% effekt , ()  50-70% effekt , ()  71-85% effekt , ()  86-95% effekt , ()  Over 95% effekt

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P309+P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P370+P378 Ved brand: Anvend ... til brandslukning.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
3, III
IMDG
3, III
IATA
3, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Buctril EC 225
Sikkerhedsdatablad
Buctril EC 225
Vejledning i Planteværn  2018
Side 178 til 180
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.