Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Atlantis WG
Ukrudtsmiddel
Ukrudtsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
90  g/kg  mefenpyr-diethyl
(~ 76,5  g/kg  mefenpyr
6  g/kg  iodosulfuron-methyl-Na
(~ 5,59  g/kg  iodosulfuron
30  g/kg  mesosulfuron-methyl
(~ 29,2  g/kg  mesosulfuron
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 84,6 g/ha  0,0118 BI/g
(Vintersæd) 300 g/ha  0,0033 BI/g
(Vårsæd) 77,3 g/ha  0,0129 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3.759 g/ha 0,0003 B/g
Miljøadfærd 15.356 g/ha 0,0001 B/g
Miljøeffekt 119.617 g/ha 0,0000 B/g
I alt 2.946 g/ha 0,0003 B/g
 
Pesticidafgift: 0,039 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-469
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, rug og triticale.
Behandlingsfrist
Må i vinterhvede, rug og triticale ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder mesosulfuron-methyl eller iodosulfuron-methyl-natrium, kun anvendes i de i brugsanvisningen anførte samlede maksimale doseringer for aktivstofferne pr. afgrøde og pr. år. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. dec. 2005 1. apr. 2018 Atlantis WG, reg.nr. 18-469
På forbudsliste 2. okt. 2019 31. dec. 2099 Atlantis WG, reg.nr. 18-469, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R38 Irriterer huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Atlantis WG
Sikkerhedsdatablad
Atlantis WG
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.